main

previous arrow
next arrow
Slider
เอกสารเผยแพร่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานภายในวิทยาลัย

 • ฝ่ายวิชาการ
 • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 • แผนกวิชาการบัญชี
 • แผนกวิชาการตลาด
 • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แผนกวิชาศิลปกรรม
 • แผนกวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
 • แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
 • แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
 • แผนกวิชาการโรงแรม
 • งานพัฒนาหลักสูตรฯ
 • งานวัดผลและประเมินผล
 • งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
 • งานสื่อการเรียนการสอน
 • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 • ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 • งานครูที่ปรึกษา
 • งานปกครอง
 • งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 • งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก
 • งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 • งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 • งานคลินิคเทคโนโลยี