ทำเนียบผู้บริหาร

 

ลำดับปี พ.ศ. รูปภาพผู้บริหารสถานศึกษารายนามผู้บริหารสถานศึกษา
1.2481 – 2483 นางสาวสอางค์ จันทมงคล
2.2483 – 2485 
 นางสาวแถมถวัลย์ ประสงค์สุข
3.2485 – 2520
 นางสองค์ บัวสรวง
4.2520 – 2521  นางสาวปราณี อนุกูล
5.2521 – 2530 
 นางสาวสุทิน สุวรรณมาศ
6.2530 – 2540 นางสาวประดับ มุ่งกำจัด
7.2540 – 2541 
 นางสาวอารีย์ วงศ์วัฒนะ
8.2541 – 2547 นางปราณี โปร่งฟ้า
9.2547 – 2554 นางสาวดรุณี ญาณวัฒนา
10.2554 – 2557 
นายวิสุทธิ์ สิงห์สูง
11.2557 – 2560 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว
12.2560 – 2562
ดร.นิติ นาชิต
13.2562 – 2563 นายสุชาติ ชาติวรรณ
14.2563 – ปัจจุบัน 
ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ