แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ การหาค่าเฉลี่ย-ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คู่มือการวิจัยเบื้องต้น โครงร่างงานวิจัย วิชาโครงการ บทที่ 1 วิจัยบทนำ บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัย บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลของการวิจัย บทที่ 5 สรุปผล บรรนานุกรม ปกวิจัย ภาคผนวก ส่วนหน้าวิจัย หาค่าร้อยละ ใบรับรองผลการสอบวิชาโครงการ

สื่อ Power Point ประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีสินค้า-ครูอัจฉรา ธูปบูชากร

สื่อ Power Point ประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีสินค้า โดย ครูอัจฉรา ธูปบูชากร บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยของครู

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยของครู 01-ปกวิจัย-ครู 02-ส่วนหน้าวิจัย -ครู 03-บทที่-1-บทนำ-ครู 04-บทที่-2-เอกสารและงานวิจัย-ครู 05-บทที่-3-วิธีดำเนินการวิจัย-ครู 06-บทที่-4-ผลของการวิจัย-ครู 07-บทที่-5-สรุปผล-ครู การวิเคราะห์ t-test one sample test 1 กลุ่ม การหาค่า t-test – depenednt การหาค่าเฉลี่ย-ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าร้อยละ