แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ การหาค่าเฉลี่ย-ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คู่มือการวิจัยเบื้องต้น โครงร่างงานวิจัย วิชาโครงการ บทที่ 1 วิจัยบทนำ บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัย บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลของการวิจัย บทที่ 5 สรุปผล บรรนานุกรม ปกวิจัย ภาคผนวก ส่วนหน้าวิจัย หาค่าร้อยละ ใบรับรองผลการสอบวิชาโครงการ

สื่อ Power Point ประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีสินค้า-ครูอัจฉรา ธูปบูชากร

สื่อ Power Point ประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีสินค้า โดย ครูอัจฉรา ธูปบูชากร บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6