บทคัดย่อ หัวข้อวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2564

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.sivc.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F04%2F%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

รายงานผลการประเมินตนเองโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.sivc.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F473097_SAR-2562-%E0%B8%90%E0%B8%A7.%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ การหาค่าเฉลี่ย-ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คู่มือการวิจัยเบื้องต้น โครงร่างงานวิจัย วิชาโครงการ บทที่ 1 วิจัยบทนำ บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัย บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลของการวิจัย บทที่ 5 สรุปผล บรรนานุกรม ปกวิจัย ภาคผนวก ส่วนหน้าวิจัย หาค่าร้อยละ ใบรับรองผลการสอบวิชาโครงการ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.sivc.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2F%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AF-2563.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

รายงานการประเมินตนเองSAR62

[pdf-embedder url=”http://www.sivc.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/รายงานการประเมินตนเองSAR62ใหม่.pdf”] [pdf-embedder url=”http://www.sivc.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองฉบับปรับปรุงครั้งที่2.pdf”] [pdf-embedder url=”http://www.sivc.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึก๋ษาพ.ศ.2561.pdf”] [pdf-embedder url=”http://www.sivc.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา.pdf”]

รายงานผลการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562-ครูยุพา บรรโล

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.sivc.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5plc%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B52%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B22562.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

รายงานผลการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562-ครูยุพา บรรโล

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.sivc.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5plc%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B22562.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

สื่อ Power Point ประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีสินค้า-ครูอัจฉรา ธูปบูชากร

สื่อ Power Point ประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีสินค้า โดย ครูอัจฉรา ธูปบูชากร บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6