ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายเดชชัย วงษ์อุบล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ