ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายเดชชัย วงษ์อุบล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ