งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวสายฝน แซ่จู
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

51

นางอนงค์ลักษณ์ เจดีย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(โครงการอาชีวะมินิมาร์ท)

33

นางฐิติมา วงษ์คำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(โครงการอาชีวะเบเกอรี่)

นางสาวพัชรีญาภรณ์ ปินตาคำ

นางสาวพัชรีญาภรณ์ ปินตาคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(โครงการผลิตภัณฑ์อาชีวะ)

เปิ้ล

นางสาวธัตทพร เพ็ชด้วง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(โครงการศูนย์บ่มเพาะ,
โครงการ 643’kofe)

19

นางสาววราภรณ์ ทรงศิลป์
เจ้าหน้าที่งาน
(โครงการอาชีวะเบเกอรี่)

นางสาวพัชราภรณ์ เครือทัต
เจ้าหน้าที่งาน

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
  2. วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์การวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ บริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
  3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
  4. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
  5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ – รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ