ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางทองพราว ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานพัสดุ

งานทะเบียน

งานอาคารสถานที่

งานประชาสัมพันธ์