งานบริหารงานทั่วไป

45

นางเพ็ญรุ่ง วีระพงษ์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

43

นางเกษร เปรมทอง
ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวพรกนก เหมือนเพชร
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
และสารบรรณฝ่ายบริหารทรัพยากร

6

นางพัชรีพร อ่ำจีน
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2

นางสาวพัชรินทร์ จันทร์อินทร์
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวนุชนาถ ปานน่วม
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ

  • ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • จัดทำร่างหนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร และหน่วยงานในสถานศึกษา เกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  • สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
  • รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
  • ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานบริหารงานทั่วไป