ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ลำดับ ชั้นปี หลักสูตร ชื่อกลุ่มเรียน จำนวน
1 ปวช.3/2 (ปวช.56)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3คธ/2 1
2 ปวช.3/1 (ปวช.56)  อาหารและโภชนาการ 3คอ 1
3 ปวช.3/2 (ปวช.56)  การบัญชี 3บช/2 2
4 ปวช.3/1 (ปวช.56)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3คธ/1 1
5 ปวช.3/1 (ปวช.56)  การบัญชี 3บช/1 2
6 ปวช.3/3 (ปวช.56)  การบัญชี 3บช/3 3
7 ปวช.3/1 (ปวช.56)  การตลาด 3 กต
8 ปวช.3/1 (ปวช.56)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3คธ/1 1
9 ปวช.3/2 (ปวช.56)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 คธ (ทวิศึกษา) 12
10 ปวช.3/1 (ปวช.56)  ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 3 ทวิ 1
11 ปวช.3/1 (ปวช.56)  อาหารและโภชนาการ 3คอ/1 3
12 ปวช.3/2 (ปวช.56)  อาหารและโภชนาการ 3คอ/2 2
13 ปวช.3/1 (ปวช.56)  การบัญชี ช.3บช/1 28
14 ปวช.3/2 (ปวช.56)  การบัญชี ช.3บช/2 29
15 ปวช.3/3 (ปวช.56)  การบัญชี ช.3บช/3 26
16 ปวช.3/1 (ปวช.56)  การตลาด ช.3กต/1 19
17 ปวช.3/1 (ปวช.56)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช.3คธ/1 33
18 ปวช.3/1 (ปวช.56)  ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ช.3ธป/1 4
19 ปวช.3/1 (ปวช.56)  วิจิตรศิลป์ ช.3วศ/1 3
20 ปวช.3/1 (ปวช.56)  คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ช.3คก/1 17
21 ปวช.3/1 (ปวช.56)  เสื้อผ้าแฟชั่น ช.3คผ/1 7
22 ปวช.3/1 (ปวช.56)  อาหารและโภชนาการ ช.3คอ/1 22
23 ปวช.3/1 (ปวช.51)  กลุ่มวิชาแปรรูปอาหาร ช.3ฐว/1 28
24 ปวช.3/1 (ปวช.56)  การโรงแรม ช.3รท/1 7
25 ปวช.2/1 (ปวช.56)  การบัญชี ช.2บช/1 26
26 ปวช.2/2 (ปวช.56)  การบัญชี ช.2บช/2 24
27 ปวช.2/3 (ปวช.56)  การบัญชี ช.2บช/3 20
28 ปวช.2/1 (ปวช.56)  การตลาด ช.2กต/1 15
29 ปวช.2/1 (ปวช.56)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช.2คธ/1 21
30 ปวช.2/2 (ปวช.56)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช.2คธ/2 27
31 ปวช.2/1 (ปวช.56)  ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ช.2ธป/1 6
32 ปวช.2/1 (ปวช.56)  วิจิตรศิลป์ ช.2วศ/1 4
33 ปวช.2/1 (ปวช.56)  คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ช.2คก/1 15
34 ปวช.2/1 (ปวช.56)  เสื้อผ้าแฟชั่น ช.2คผ/1 5
35 ปวช.2/1 (ปวช.56)  อาหารและโภชนาการ ช.2คอ/1 24
36 ปวช.2/1 (ปวช.51)  กลุ่มวิชาแปรรูปอาหาร ช.2วฐ/1 23
37 ปวช.2/1 (ปวช.56)  การโรงแรม ช.2รท/1 9
38 ปวช.1/1 (ปวช.62)  การบัญชี ช.1บช/1 38
39 ปวช.1/2 (ปวช.62)  การบัญชี ช.1บช/2 36
40 ปวช.1/1 (ปวช.62)  การตลาด ช.1กต/1 40
41 ปวช.1/1 (ปวช.62)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช.1คธ/1 39
42 ปวช.1/1 (ปวช.62)  ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ช.1ธป/1 8
43 ปวช.1/1 (ปวช.62)  วิจิตรศิลป์ ช.1วศ/1 10
44 ปวช.1/1 (ปวช.62)  คอมพิวเตอร์กราฟิก ช.1คก/1 19
45 ปวช.1/1 (ปวช.62)  อาหารและโภชนาการ ช.1คอ/1 27
46 ปวช.1/1 (ปวช.62)  เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร ช.1ฐว/1 13
47 ปวช.1/1 (ปวช.62)  การโรงแรม ช.1รร/1 13
48 ปวส.2/3 (ปวส.57)  การบัญชี ส.2บช/3 1
49 ปวส.2/1 (ปวส.57)  การตลาด ส.2 กต 1
50 ปวส.2/2 (ปวส.57)  การบัญชี ส.2บช/2
51 ปวส.2/3 (ปวส.57)  การบัญชี ส.2บช/3 1
52 ปวส.2/1 (ปวส.57)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส.2คธ/1 1
53 ปวส.2/3 (ปวส.57)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส.2 คธ ม.6 3
54 ปวส.2/1 (ปวส.57)  อาหารและโภชนาการ ส.2 คอ 2
55 ปวส.2/2 (ปวส.57)  อาหารและโภชนาการ ส.2คอ(ม.6) 1
56 ปวส.2/1 (ปวส.57)  เทคโนโลยีสารสนเทศ ส.2 IT 1
57 ปวส.2/1 (ปวส.57)  การบัญชี ส.2บช/1 30
58 ปวส.2/2 (ปวส.57)  การบัญชี ส.2บช/2(ม.6) 23
59 ปวส.2/3 (ปวส.57)  การบัญชี ส.2บช/3 25
60 ปวส.2/1 (ปวส.57)  การตลาด ส.2กต/1 11
61 ปวส.2/1 (ปวส.57)  การตลาด ส.2กต/1(ม.6) 7
62 ปวส.2/2 (ปวส.57)  การตลาด ส.2กต/2(ทวิ) 3
63 ปวส.2/2 (ปวส.57)  การตลาด ส.2กต/2(ทวิ)(ม.6) 2
64 ปวส.2/1 (ปวส.57)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส.2คธ/1 7
65 ปวส.2/1 (ปวส.57)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส.2คธ/1(ม.6) 8
66 ปวส.2/1 (ปวส.57)  อาหารและโภชนาการ ส.2คอ/1 2
67 ปวส.2/1 (ปวส.57)  อาหารและโภชนาการ ส.2คอ/1(ม.6) 6
68 ปวส.2/2 (ปวส.57)  อาหารและโภชนาการ ส.2คอ/1(ทวิ) 3
69 ปวส.2/1 (ปวส.57)  บริการอาหารและเครื่องดื่ม ส.2รท/1(ทวิ) 7
70 ปวส.2/1 (ปวส.57)  เทคโนโลยีสารสนเทศ ส.2IT/1 13
71 ปวส.1/1 (ปวส.57)  การบัญชี ส.1บช/1 25
72 ปวส.1/2 (ปวส.57)  การบัญชี ส.1บช/2(ม.6) 16
73 ปวส.1/3 (ปวส.57)  การบัญชี ส.1บช/3 29
74 ปวส.1/1 (ปวส.57)  การตลาด ส.1กต/1 23
75 ปวส.1/1 (ปวส.57)  การตลาด ส.1กต/1(ม.6) 4
76 ปวส.1/2 (ปวส.57)  การตลาด ส.1กต/2(ทวิ)(ม.6) 4
77 ปวส.1/1 (ปวส.57)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส.1คธ/1 12
78 ปวส.1/1 (ปวส.57)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส.1คธ/1(ม.6) 13
79 ปวส.1/1 (ปวส.57)  อาหารและโภชนาการ ส.1คอ/1 19
80 ปวส.1/1 (ปวส.57)  อาหารและโภชนาการ ส.1คอ/1(ม.6) 4
81 ปวส.1/2 (ปวส.57)  อาหารและโภชนาการ ส.1คอ/2(ทวิ) 4
82 ปวส.1/1 (ปวส.57)  เทคโนโลยีสารสนเทศ ส.1IT/1 11
83 ทล.บ.2/1 (ทล.บ.57)  การบัญชี การบัญชี
84 ทล.บ.2/1 (ทล.บ.57)  การบัญชี ป.ตรี 2/1 1
85 ทล.บ.2/2 (ทล.บ.57)  การบัญชี ป.ตรี 2/2
86 ทล.บ.2/1 (ทล.บ.57)  การบัญชี ป.ตรี2/1 29
87 ทล.บ.1/1 (ทล.บ.62)  การบัญชี ทล.บ.1 18
รวมทั้งหมด 1084
Sample Description