งานวิจัยเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ รหัสวิชา2000-1303 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2556โดยนางสาวชรินทิพย์ มั่นสกุล

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมจิต5ลักษณะเพื่ออนาคตวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา2000-1301ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)โดยนางสาวชรินทิพย์ มั่นสกุล

ผลงานทางวิชาการเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี โดย นางจิตติมา  น่วมนิ่ม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ