งานวิจัยเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ รหัสวิชา2000-1303 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2556โดยนางสาวชรินทิพย์ มั่นสกุล

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.sivc.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F0201032019.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมจิต5ลักษณะเพื่ออนาคตวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา2000-1301ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)โดยนางสาวชรินทิพย์ มั่นสกุล

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.sivc.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F0101032019.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

ผลงานทางวิชาการเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี โดย นางจิตติมา  น่วมนิ่ม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ [pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.sivc.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.sivc.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F166167_abstract.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]