ฝ่ายวิชาการ

นางทองพราว ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ