ฝ่ายวิชาการ

นางทองพราว ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชา
การบัญชี

แผนกวิชา
การตลาด

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกวิชา
ศิลปกรรม

แผนกวิชา
ผ้าและเครื่องแต่งกาย

แผนกวิชา
อาหารและโภชนาการ

แผนกวิชา
การโรงแรม

แผนกวิชา
คหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน