แผนกวิชาการตลาด

36

นางวันชุลี หิรัญแพทย์
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

45

นางเพ็ญรุ่ง วีระพงษ์
ครูประจำแผนกวิชา

41

นางสาวสมศรี พริ้งมงคล
ครูประจำแผนกวิชา

40

นางสาวสุภาวดี ภิรมย์รัตน์
ครูประจำแผนกวิชา

8

นางสาวสุวารี ยิ่งนอก
ครูประจำแผนกวิชา

10

นางสาวสายฝน แซ่จู
ครูประจำแผนกวิชา

5

นางกันยารัตน์ ผิวผ่อง
ครูประจำแผนกวิชา

12

นางสาวขวัญแก้ว พงษ์พยัคฆ์
ครูประจำแผนกวิชา

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาการตลาด