แผนกวิชาการตลาด

40

นางสาวสุภาวดี ภิรมย์รัตน์
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

8

นางสาวสุวารี ยิ่งนอก
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวสายฝน แซ่จู

นางสาวสายฝน แซ่จู
ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวชมัยพร หงษ์กลาง

นางสาวชมัยพร  หงษ์กลาง
ครูประจำแผนกวิชา

5

นางกันยารัตน์ ผิวผ่อง
ครูประจำแผนกวิชา

เปิ้ล

นางสาวธัตทพร  เพ็ชด้วง
ครูประจำแผนกวิชา

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาการตลาด