แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

6

นางสาวนภาพร กลิ่นน้ำหอม
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวสุกัญญา แสงแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวพันทิวา ตันประเสริฐ
ครูประจำแผนกวิชา

นายพงษ์สิทธิ์ พรมดี พิริ
ครูประจำแผนกวิชา

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาการโรงแรม