แผนกวิชาการโรงแรม

6

นางสาวนภาพร กลิ่นน้ำหอม
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นางพรรณภรณ์ บุญจฑิตย์
ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวพันทิวา ตันประเสริฐ
ครูประจำแผนกวิชา

นายจตุรวิทย์ อารีย์
ครูประจำแผนกวิชา

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาการโรงแรม