แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

บุคลากร นางสาวธรากุล บุญประสพหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นายเอกชน โพธินามผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

แผนกวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

บุคลากร นางสาวแก้วพรรษา มีใจเย็นหัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ นางสาววรรณศิกาญจน์ ทองใสผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา นางสาวรัชนีย์ ทองภูครูประจำแผนกวิชา นางสาวสลักจิตร มั่นจิตรครูประจำแผนกวิชา นางสาวจารุภา ศรีนาคครูประจำแผนกวิชา นางสาวธนาภรณ์ เชาว์สุวรรณครูประจำแผนกวิชา นางสาวชุติมา ดีละม้ายครูประจำแผนกวิชา กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บุคลากร นางสาวนภาพร กลิ่นน้ำหอม หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม นางสาวสุกัญญา แสงแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา นางพรรณภรณ์ บุญจฑิตย์ ครูประจำแผนกวิชา นางสาวพันทิวา ตันประเสริฐ ครูประจำแผนกวิชา นายพงษ์สิทธิ์ พิริ ครูประจำแผนกวิชา กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

บุคลากร นางฐิติมา วงษ์คำหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นางสาวนิรมล แก้วม่วงผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา นางสาวธนวรรณ สอ้างครูประจำแผนกวิชา นางสาวพัชรีญาภรณ์ ปินตาคำครูประจำแผนกวิชา กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

บุคลากร นายชินตะวัน บรรโลหัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม นางสาวกัลยา ชูติวัตรผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาศิลปกรรม

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร นางวราภรณ์ บุตตะคามหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางวารินทร์ธร ยิ่งศิริเกียรติผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา นางยุพา บรรโลครูประจำแผนกวิชา นายวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์ครูประจำแผนกวิชา นายปภาณ ภูจอมเพชรครูประจำแผนกวิชา นางสาวสุพีร์ สุริยะครูประจำแผนกวิชา นายนรินทร์ บำเพ็ญครูประจำแผนกวิชา นางสาวเตชินี เลิศเมืองครูประจำแผนกวิชา นางสาวอรพรรณ คงมั่นครูประจำแผนกวิชา นายวรวุฒิ สีมีครูประจำแผนกวิชา กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกวิชาการตลาด

บุคลากร นางวันชุลี หิรัญแพทย์หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด นางกันยารัตน์ ผิวผ่องผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา นางเพ็ญรุ่ง วีระพงษ์ครูประจำแผนกวิชา นางสาวสมศรี พริ้งมงคลครูประจำแผนกวิชา นางสาวสุภาวดี ภิรมย์รัตน์ครูประจำแผนกวิชา นางสาวสุวารี ยิ่งนอกครูประจำแผนกวิชา นางสาวสายฝน แซ่จูครูประจำแผนกวิชา กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาการตลาด

แผนกวิชาการบัญชี

บุคลากร นางอนงค์ลักษณ์ เจดีย์หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี นางศรีฟ้า จ่างสกุลผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา นางมกรา ทรัพย์เจริญครูประจำแผนกวิชา นางสาวสินีนาฏ กิตติกูลครูประจำแผนกวิชา นางจริยา เครือสินธุ์ครูประจำแผนกวิชา นางอุศนา ชูชัยมงคลครูประจำแผนกวิชา ดร.อัจฉรา ธูปบูชากรครูประจำแผนกวิชา นางสมฤทัย ทรัพย์สมครูประจำแผนกวิชา กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาสามัญ

บุคลากร นายวีระพันธ์ ดีเพชรหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ นางยุพิน บุญบันดลผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา นางเบญจทิพย์ เชษฐพันธ์ครูประจำแผนกวิชา นางสายพิณ จำเดิมครูประจำแผนกวิชา นางปราณี แสงไข่ครูประจำแผนกวิชา นางสาวศรีอัมพร หลิมวานิชครูประจำแผนกวิชา นางสาวชลธิชา กลิ่นหวลครูประจำแผนกวิชา นางสาววนัสนันท์ คล่องดีครูประจำแผนกวิชา นางสาวปัณฑารีย์ วิจิตรครูประจำแผนกวิชา นางสาวสุพัตรา ทิพโรจน์ครูประจำแผนกวิชา นางสาวนางสาวนฤมล สมหารวงศ์ครูประจำแผนกวิชา นางสาวณภัทรา  เฉลิมวัฒน์Miss Naphatha Chalermwatครูประจำแผนกวิชา กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์