แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

บุคลากร นางสาวจันทร์แรม ด่อนดีหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญาภัทร   ทวีเดชผู้ช่วยหัวหน้าแผนก นางสาวฤทัยรัตน์ ฮกเส็งครูประจำแผนก กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

แผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์

บุคลากร นางสาวแก้วพรรษา มีใจเย็นหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์ นางสาวสลักจิตร มั่นจิตรผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา นางสาวชมัยพร หงษ์กลางผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา นางสาวรัชนีย์ ทองภูครูประจำแผนกวิชา นางสาวช่อนุช บุญเจริญครูประจำแผนกวิชา นางสาวธนาภรณ์ เชาว์สุวรรณครูประจำหอพัก นางสาวเตือนใจ แย้มสินธุ์นักการภารโรง นายพิชิต แพ่งกล่อมนักการภารโรง นายอนุเทพ จูเทศนักการภารโรง กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บุคลากร นางสาวนภาพร กลิ่นน้ำหอมหัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม นางสาวสุกัญญา แสงแก้วผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา นางสาวพันทิวา ตันประเสริฐครูประจำแผนกวิชา นายพงษ์สิทธิ์ พรมดี พิริครูประจำแผนกวิชา กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

บุคลากร นางฐิติมา วงษ์คำหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นางสาวนิรมล แก้วม่วงผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา นางสาวพัชรีญาภรณ์ ปินตาคำครูประจำแผนกวิชา นายพิตตินันท์ เคร้าเครือครูประจำแผนกวิชา กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

บุคลากร นายชินตะวัน บรรโลหัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม นางสาวกัลยา ชูติวัตรผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาศิลปกรรม

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร นางวารินทร์ธร ยิ่งศิริเกียรติหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางยุพา บรรโลครูประจำแผนกวิชา นางวราภรณ์ บุตตะคามครูประจำแผนกวิชา นายวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา นายนรินทร์ บำเพ็ญครูประจำแผนกวิชา นางสาวสุพีร์ สุริยะครูประจำแผนกวิชา นางสาวอรพรรณ คงมั่นครูประจำแผนกวิชา นางสาวเตชินี เลิศเมืองครูประจำแผนกวิชา นายวรวุฒิ สีมีครูประจำแผนกวิชา กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกวิชาการตลาด

บุคลากร นางสาวสุภาวดี ภิรมย์รัตน์หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด นางสาวสุวารี ยิ่งนอกผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา นางสาวสายฝน แซ่จูครูประจำแผนกวิชา นางสาวชมัยพร  หงษ์กลางครูประจำแผนกวิชา นางกันยารัตน์ ผิวผ่องครูประจำแผนกวิชา นางสาวธัตทพร  เพ็ชด้วงครูประจำแผนกวิชา กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาการตลาด

แผนกวิชาการบัญชี

บุคลากร นางอนงค์ลักษณ์ เจดีย์หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี นางศรีฟ้า จ่างสกุลผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา นางสาวสินีนาฏ กิตติกูลครูประจำแผนกวิชา นางมกรา ทรัพย์เจริญครูประจำแผนกวิชา นางจริยา เครือสินธุ์ครูประจำแผนกวิชา นางอุศนา ชูชัยมงคลครูประจำแผนกวิชา ดร.อัจฉรา ธูปบูชากรครูประจำแผนกวิชา นางสมฤทัย ทรัพย์สมครูประจำแผนกวิชา นางสาวเครือวัลล์  ทับงามครูประจำแผนกวิชา กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาสามัญ

บุคลากร นางยุพิน บุญบันดล หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ นางสาวนฤมล แสงหงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา นางปราณี แสงไข่ ครูประจำแผนกวิชา นางสายพิณ จำเดิม ครูประจำแผนกวิชา นางสาวชลธิชา กลิ่นหวล ครูประจำแผนกวิชา นางสาวสุพัตรา ทิพโรจน์ ครูประจำแผนกวิชา นางสาวสิริกัญญา นาคชุ่ม ครูประจำแผนกวิชา นายทิวาชัย  อัชนกุล ครูประจำแผนกวิชา นางสาวศิริกมล มณีฉาย ครูประจำแผนกวิชา กิจกรรม/โครงการ เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์