หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ปวช.

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
ประเภทวิชาศิลปกรรม
– สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ประเภทวิชาคหกรรม
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
– สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตร ปวส.

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาการบัญชี (ระบบทวิภาคี)
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาการตลาด (ระบบทวิภาคี)
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระบบทวิภาคี)
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทวิชาคหกรรม
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการโรงแรม (ระบบทวิภาคี)