หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ปวช.

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
– สาขางานการบัญชี
– สาขางานการตลาด
– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทวิชาศิลปกรรม
– สาขางานวิจิตรศิลป์
– สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
ประเภทวิชาคหกรรม
– สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
– สาขางานอาหารและโภชนาการ
– สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
– สาขางานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
– สาขางานการโรงแรม

หลักสูตร ปวส.

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขางานการบัญชี
– สาขางานการตลาด
– สาขางานการตลาด (ระบบทวิภาคี)
– สาขางานธุรกิจดิจิทัล
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ประเภทวิชาศิลปกรรม
– สาขางานดิจิทัลกราฟิก
ประเภทวิชาคหกรรม
– สาขางานอาหารและโภชนาการ
– สาขางานอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการโรงแรม (ระบบทวิภาคี)