คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อ

logosivc

เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม 2564
เวลา 08.30-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องทะเบียน อาคาร 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

หมายเหตุ วันสมัครกรุณาแต่งกายชุดนักเรียน-นักศึกษาให้เรียบร้อย
(ยกเว้นนักเรียน-นักศึกษานอกระบบ แต่งกายชุดสุภาพ)

หลักสูตร ปวช.

รับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.3

ประเภทวิชาพาณิชยกรรมจำนวนที่รับ
-สาขาวิชาการบัญชี80คน
-สาขาวิชาการตลาด20คน
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ40คน
-สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก10คน
-สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์  
–สาขางานเทคโนโลยีการท่องเที่ยว25คน
–สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ25คน
–สาขางานเทคโนโลยีโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน25คน
ประเภทวิชาศิลปกรรม  
-สาขาวิชาวิจิตรศิลป์10คน
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก20คน
ประเภทวิชาคหกรรม  
-สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ10คน
-สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ20คน
-สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์50คน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
-สาขาวิชาการโรงแรม10คน
รวม345คน

หลักสูตร ปวส.

รับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6หรือ ปวช.3

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจจำนวนที่รับ
-สาขาวิชาการบัญชี40คน
-สาขาวิชาการตลาด20คน
-สาขาวิชาการตลาด (ระบบทวิภาคี)10คน
-สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล20คน
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
-สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ10คน
ประเภทวิชาศิลปกรรม  
-สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก20คน
ประเภทวิชาคหกรรม  
-สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ10คน
-สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี)10คน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
-สาขาวิชาการโรงแรม (ระบบทวิภาคี)10คน
รวม150คน

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน, บิดา และมารดาอย่างละ1ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา และมารดาอย่างละ1ฉบับ
3.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ระดับ ปวช. และ ปวส.จำนวน5รูป
4.หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบแสดงผลการเรียน ระดับ ม.3 (ปพ.1 5 ภาคเรียน) ปวช.3 (รบ.1 5 ภาคเรียน)จำนวน1ฉบับ
5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)จำนวน1ฉบับ
6.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ปกครองมิใช่ บิดา หรือมารดา)อย่างละ1ฉบับ
หมายเหตุ  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน และผู้ปกครอง ให้สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับทุกฉบับ

ขั้นตอนการสมัคร

 1. รับใบสมัคร
 2. กรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 3. ยื่นหลักฐานที่ใช้สมัคร เรียงลำดับ ดังนี้
  1. หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับ ม.3/ม.6 (ปพ.1  5 ภาคเรียน) และปวช.3 (รบ.1  5 ภาคเรียน)
  2. รูปถ่ายชุดนักเรียน-นักศึกษา จำนวน 4 รูป
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง(กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช้บิดา-มารดา)
  7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 4. ชำระเงินค่าสมัคร (เฉพาะผู้สมัครระดับชั้น ปวส. 100.- บาท)
 5. ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

การทำสัญญามอบตัวและการประชุมผู้ปกครอง

 1. ให้นักเรียนส่งมอบ  สำเนา ใบ ปพ.1 สำเร็จการศึกษา  จำนวน  2  ฉบับ
  เขียนสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับทุกฉบับ และนำตัวจริงมาตรวจสอบ
 2. เตรียมเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ   ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขา ประมาณ 2,000.- บาท     ระดับชั้น ปวส.1 ทุกสาขา ประมาณ 6,000.- บาท
 3. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก  ต้องมีใบรับรองการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา
 4. ผู้ปกครองนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
  เนื่องจากผู้ปกครองที่มาทำสัญญามอบตัวจะต้องเป็นคนเดียวกับที่กรอกเอกสารวันมาสมัครและเอกสารที่ยื่นในวันสมัคร
 5. สำเนาบัตรคนพิการ (กรณีนักเรียนมีความพิการ)  จำนวน  1  ฉบับ
 6. หมายเหตุ
  1. นักเรียนที่มาทำสัญญามอบตัวจะต้อง สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม
  2. นักเรียนไม่มาทำสัญญามอบตัวตามกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายนักเรียน ปวช. (หญิง, ชาย)

ลำดับที่รายการจำนวนเงินบาท
1ค่าประกันอุบัติเหตุ (คุ้มครองตั้งแต่ 1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65)150บาท
2ค่าตรวจสุขภาพ100บาท
3ค่าคู่มือนักเรียน-นักศึกษา100บาท
4ค่าอาหารในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม(3วัน)350บาท
5ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู200บาท
6ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน100บาท
7ค่ารักษาสภาพแวดล้อม100บาท
8ค่าอาหารวันปฐมนิเทศ50บาท
 รวม (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)1,150บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด จ่ายในวันทำสัญญามอบตัว  เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล