คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อ

logosivc

เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม 2563
เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องทะเบียน อาคาร 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

หมายเหตุ วันสมัครกรุณาแต่งกายชุดนักเรียน-นักศึกษาให้เรียบร้อย
(ยกเว้นนักเรียน-นักศึกษานอกระบบ แต่งกายชุดสุภาพ)

หลักสูตร ปวช.

รับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.3

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
 • สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์)
 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจีสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

คุณสมบัตินักเรียน

 • กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3(ม.3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ และรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรม
 • ยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยฯ

หลักสูตร ปวส.

รับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6หรือ ปวช.3

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการบัญชี(ระบบทวิภาคี)
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการตลาด(ระบบทวิภาคี)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ระบบทวิภาคี)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก(ระบบทวิภาคี)
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ(ระบบทวิภาคี)
 • สาขาวิชาการโรงแรม(ระบบทวิภาคี)

คุณสมบัตินักเรียน

 • กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6(ม.6) หรือกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(ม.6) สำเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ และรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรม
 • ยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยฯ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา)

กำหนดการต่างๆ ระดับชั้น ปวช.และปวส.

 • ตั้งแต่บัดนี้-วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 รับสมัครนักเรียนนักศึกษาปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องทะเบียน อาคาร 8 (เว้นวันหยุดราชการ)
 • วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและตารางสอบ ณ บอร์ดอาคาร 1
 • วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์
 • วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 ประกาศผลการสอบคัดเลือก
 • วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ประชุมผู้ปกครองและทำสัญญามอบตัว ณ อาคารประชุมสมเด็จพระเทพฯ