ประวัติวิทยาลัย


ความเป็นมาและการจัดการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 643 ถนนนายจันหนวดเขี้ยว ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2481 โดยใช้ชื่อว่า ” โรงเรียนช่างทอผ้าสิงห์บุรี” มีครู 1 คน นักเรียน 30 คน ณ สถานที่ปัจจุบันซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเทศบาลเมืองสิงห์บุรี

ปี พ.ศ. 2482  ได้ย้ายมาตั้งในที่ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน อันเป็นที่ดินของวัดโพธิ์แก้วนพคุณ  ซึ่งมีที่ดินประมาณ 9 ไร่ 1 งาน

ปี พ.ศ. 2485  เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสิงห์บุรี” เปิดทำการสอนหลักสูตร     การช่างสตรีในระดับอาชีวศึกษาตอนต้น อาชีวศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาชั้นสูงจนถึง ปี พ.ศ. 2503 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1 – มศ.3) สายอาชีพและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4 – มศ.6)  สายอาชีพ และสายสามัญ (มศ.4 – มศ.5)

ปี พ.ศ. 2516  เปลี่ยนชื่อเป็น ” โรงเรียนอาชีวศึกษาสิงห์บุรี” จนกระทั่งได้รับอนุมัติให้เป็น    ” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่      21 เมษายน พ.ศ. 2525

ปี พ.ศ. 2518  ได้เปลี่ยนการสอนจากหลักสูตร 2503 เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับชั้น มศ.6 เดิม สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

ปี พ.ศ. 2521  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2521 ได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดแผนกวิชาพาณิชยกรรมขึ้นอีก 1 แผนก ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ จำนวน 2  ห้อง และ 1 ห้องตามลำดับ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 เป็นต้นไป

ปี พ.ศ. 2523  กรมอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียน เปิดแผนกศิลปหัตถกรรมขึ้นอีก  1 แผนก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 ตามหนังสือที่ สห 23/10635 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2524 และในปีเดียวกันนี้เอง กรมอาชีวศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้กรมสามัญศึกษา เป็นเงิน 65,000 บาท เพื่อรื้อถอนอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบ (โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี) นำไปปลูกสร้างในที่แห่งใหม่ โรงเรียนจึงได้ที่ดินเพิ่มขึ้น 2 ไร่ 39 วา จึงรวมเป็นที่ดินทั้งหมด 8 ไร่ 50 วา ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2523

ปี พ.ศ. 2524  ได้เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2524 รับนักเรียนที่สำเร็จ มศ.3,    ม.3 และเทียบเท่าเข้าเรียน 3 ปีติดต่อกัน จึงจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเป็นรุ่นแรก

ปี พ.ศ. 2525  ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตามประกาศลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2525 และได้ดำเนินการสอนเมื่อ    วันที่ 16 มิถุนายน 2525 (จำนวนนักศึกษา 122 คน) ต่อมาได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. 2525 และเริ่มดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2525

ปี พ.ศ. 2526  ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาละ  1 ห้องเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2526 และเริ่มเปิดดำเนินการสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526

ปี พ.ศ. 2528  ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเลขานุการ

ปี พ.ศ. 2530  ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาวิจิตรศิลปกรรม

ปี พ.ศ. 2534  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภทวิชาคหกรรม ศิลปหัตถกรรม และพาณิชยกรรม

ปี พ.ศ. 2535  ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปี พ.ศ. 2537  ก่อสร้างบ้านพักภารโรงแบบแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (อินทร์บุรี)

ปี พ.ศ. 2540  ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี   (อินทร์บุรี)

ปี พ.ศ. 2544  ก่อสร้างโรงอาหารอเนกประสงค์ 1 หลัง (อินทร์บุรี)

ปี พ.ศ. 2545  ก่อสร้างอาคารประกอบและสาธารณูปการห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง (อินทร์บุรี)

ปี พ.ศ. 2546  ดำเนินการ (อินทร์บุรี)
– ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ
– ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย
– ก่อสร้างเสาธง

ปี พ.ศ.2547  ปรับปรุงพื้นที่ถมดิน ปรับปรุงระบบประปา (อินทร์บุรี)

ปี พ.ศ.2548  เปิดสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ.2550  ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
ก่อสร้างหลังคา ลานอเนกประสงค์

ปี พ.ศ. 2553  ก่อสร้างอาคารหอพัก 4 ชั้น  1 หลัง ให้กับการดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุรี)  (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุรี)
เปิดสอน

* หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ สาขางานแปรรูปอาหาร

* หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม

* หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสาขางานธุรกิจค้าปลีก โดยทำความร่วมมือกับบริษัท CP All จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2556  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี พ.ศ. 2557  ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาการบัญชี ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557 และได้เริ่มการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2557 มีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 10 คน
ก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง (อินทร์บุรี)

ปรัชญาวิทยาลัย (Philosophy)

มุ่งการศึกษา พัฒนาวิทยาลัย ใฝ่คุณธรรม ก้าวนำวิชาชีพ เป็นประทีปของสังคม”

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศ การผลิต พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ มีทักษะการสื่อสาร เทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ที่บูรณาการสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรม ความร่วมมือกับชุมชน การบริหารจัดการที่เป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ

อัตลักษณ์ (Identity)

“ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม”

  • ทักษะเด่น : ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
  • เน้นคุณธรรม : ให้ผู้เรียนประกอบคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“แหล่งเรียนรู้ ด้านวิชาชีพ”

  • แหล่งเรียนรู้ : สถานศึกษาที่ให้ความรู้ สนับสนุน ส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
  • วิชาชีพ : มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญทุกสาขาวิชาชีพ