โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย

ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางทองพราว ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางทองพราว ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายเดชชัย วงษ์อุบล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายเดชชัย วงษ์อุบล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางเพ็ญรุ่ง วีระพงษ์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางยุพา บรรโล
หัวหน้างานบุคลากร

นางมกรา ทรัพย์เจริญ
หัวหน้างานการเงิน

20

นางสาวขนิษฐา สุวรรณวัฒนกุล
หัวหน้างานบัญชี

นางศรีฟ้า จ่างสกุล
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวสุพีร์ สุริยะ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางจริยา เครือสินธุ์
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวอรพรรณ  คงมั่น
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางยุพิน บุญบันดล
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวชรินทิพย์ มั่นสกุล
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวสุภาวดี  ภิรมย์รัตน์
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวสุวารี ยิ่งนอก
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายธวัชชัย สาแช
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวสายฝน แซ่จู
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางอุศนา ชูชัยมงคล
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวปัณฑารีย์ วิจิตร
หัวหน้างานปกครอง

นางเบญจทิพย์ เชษฐพันธ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวชลธิชา กลิ่นหวล
หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก

นางสาวสมฤทัย ทรัพย์สม
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
งานคลินิกเทคโนโลยี

นางสาวอัจฉรา ธูปบูชากร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายนรินทร์ บำเพ็ญ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวสินีนาฏ กิตติกูล
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวกัลยา ชูติวัตร
หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสายพิณ จำเดิม
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวธรากุล บุญประสพ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ