โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย

นางทองพราว ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายเดชชัย วงษ์อุบล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

New Project

นายสมโรจน์ พลายงาม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายเดชชัย วงษ์อุบล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางเกษร เปรมทอง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุพีร์ สุริยะ
หัวหน้างานบุคลากร

นางมกรา ทรัพย์เจริญ
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวขนิษฐา สุวรรณวัฒนกุล
หัวหน้างานบัญชี

นางศรีฟ้า จ่างสกุล
หัวหน้างานพัสดุ

นายวรวุฒิ สีมี
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางจริยา เครือสินธุ์
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวนฤมล แสงพงษ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวพันทิวา ตันประเสริฐ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวสุพัตรา ทิพโรจน์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสายพิณ จำเดิม
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวสุวารี ยิ่งนอก
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวอรพรรณ คงมั่น
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวเตชินี เลิศเมือง
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางอุศนา ชูชัยมงคล
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์
หัวหน้างานปกครอง

นางสาวชลธิชา กลิ่นหวล
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสุกัญญา บุญเยี่ยม
หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก

นางสาวสมฤทัย ทรัพย์สม
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
งานคลินิกเทคโนโลยี

นางวราภรณ์ บุตตะคาม
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายนรินทร์ บำเพ็ญ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวสินีนาฏ กิตติกูล
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวกัลยา ชูติวัตร
หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวสลักจิตร มั่นจิตร
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวสายฝน แซ่จู
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ