โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย

ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางทองพราว ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางทองพราว ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

New Project

นายสมโรจน์ พลายงาม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายเดชชัย วงษ์อุบล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางเกษร เปรมทอง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุพีร์ สุริยะ
หัวหน้างานบุคลากร

นางมกรา ทรัพย์เจริญ
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวขนิษฐา สุวรรณวัฒนกุล
หัวหน้างานบัญชี

นางศรีฟ้า จ่างสกุล
หัวหน้างานพัสดุ

นายวรวุฒิ สีมี
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางจริยา เครือสินธุ์
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวอรพรรณ  คงมั่น
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวพันทิวา ตันประเสริฐ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวสุพัตรา ทิพโรจน์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสายพิณ จำเดิม
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวสุวารี ยิ่งนอก
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายปภาณ ภูจอมเพชร
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวเตชินี เลิศเมือง
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางอุศนา ชูชัยมงคล
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์
หัวหน้างานปกครอง

นางเบญจทิพย์ เชษฐพันธ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวชลธิชา กลิ่นหวล
หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก

นางสาวสมฤทัย ทรัพย์สม
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
งานคลินิกเทคโนโลยี

ดร.อัจฉรา ธูปบูชากร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายนรินทร์ บำเพ็ญ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวสินีนาฏ กิตติกูล
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวกัลยา ชูติวัตร
หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางวราภรณ์ บุตตะคาม
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวสายฝน แซ่จู
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ