ข้อมูลทั่วไปวิทยาลัย


ความเป็นมาและการจัดการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 643 ถนนนายจันหนวดเขี้ยว ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2481 โดยใช้ชื่อว่า ” โรงเรียนช่างทอผ้าสิงห์บุรี” มีครู 1 คน นักเรียน 30 คน ณ สถานที่ปัจจุบันซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเทศบาลเมืองสิงห์บุรี

ปี พ.ศ. 2482    ได้ย้ายมาตั้งในที่ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน อันเป็นที่ดินของวัดโพธิ์แก้วนพคุณ  ซึ่งมีที่ดินประมาณ 9 ไร่ 1 งาน

ปี พ.ศ. 2485    เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสิงห์บุรี” เปิดทำการสอนหลักสูตร     การช่างสตรีในระดับอาชีวศึกษาตอนต้น อาชีวศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาชั้นสูงจนถึง ปี พ.ศ. 2503 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1 – มศ.3) สายอาชีพและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4 – มศ.6)  สายอาชีพ และสายสามัญ (มศ.4 – มศ.5)

ปี พ.ศ. 2516    เปลี่ยนชื่อเป็น ” โรงเรียนอาชีวศึกษาสิงห์บุรี” จนกระทั่งได้รับอนุมัติให้เป็น    ” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่      21 เมษายน พ.ศ. 2525

ปี พ.ศ. 2518    ได้เปลี่ยนการสอนจากหลักสูตร 2503 เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับชั้น มศ.6 เดิม สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

ปี พ.ศ. 2521    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2521 ได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดแผนกวิชาพาณิชยกรรมขึ้นอีก 1 แผนก ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ จำนวน 2  ห้อง และ 1 ห้องตามลำดับ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 เป็นต้นไป

ปี พ.ศ. 2523    กรมอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียน เปิดแผนกศิลปหัตถกรรมขึ้นอีก  1 แผนก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 ตามหนังสือที่ สห 23/10635 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2524 และในปีเดียวกันนี้เอง กรมอาชีวศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้กรมสามัญศึกษา เป็นเงิน 65,000 บาท เพื่อรื้อถอนอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบ (โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี) นำไปปลูกสร้างในที่แห่งใหม่ โรงเรียนจึงได้ที่ดินเพิ่มขึ้น 2 ไร่ 39 วา จึงรวมเป็นที่ดินทั้งหมด 8 ไร่ 50 วา ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2523

ปี พ.ศ. 2524    ได้เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2524 รับนักเรียนที่สำเร็จ มศ.3,    ม.3 และเทียบเท่าเข้าเรียน 3 ปีติดต่อกัน จึงจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเป็นรุ่นแรก

ปี พ.ศ. 2525    ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตามประกาศลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2525 และได้ดำเนินการสอนเมื่อ    วันที่ 16 มิถุนายน 2525 (จำนวนนักศึกษา 122 คน) ต่อมาได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. 2525 และเริ่มดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2525

ปี พ.ศ. 2526    ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาละ  1 ห้องเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2526 และเริ่มเปิดดำเนินการสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526

ปี พ.ศ. 2528    ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเลขานุการ

ปี พ.ศ. 2530    ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาวิจิตรศิลปกรรม

ปี พ.ศ. 2534     ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภทวิชาคหกรรม ศิลปหัตถกรรม และพาณิชยกรรม

ปีการศึกษา พ.ศ. 2535  ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปี พ.ศ. 2537    ก่อสร้างบ้านพักภารโรงแบบแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (อินทร์บุรี)

ปี พ.ศ.2540     ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี   (อินทร์บุรี)

ปีการศึกษา พ.ศ. 2544 ก่อสร้างโรงอาหารอเนกประสงค์ 1 หลัง (อินทร์บุรี)

ปี พ.ศ. 2545    ก่อสร้างอาคารประกอบและสาธารณูปการห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง (อินทร์บุรี)

ปี พ.ศ.2546 ดำเนินการ (อินทร์บุรี)

– ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ

– ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย

– ก่อสร้างเสาธง

ปี พ.ศ.2547 ปรับปรุงพื้นที่ถมดิน ปรับปรุงระบบประปา (อินทร์บุรี)

ปี พ.ศ.2548 เปิดสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์

          ปี พ.ศ.2550

– ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

– ก่อสร้างหลังคา ลานอเนกประสงค์

ปี พ.ศ. 2553

– ก่อสร้างอาคารหอพัก 4 ชั้น  1 หลัง ให้กับการดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุรี)  (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุรี)

เปิดสอน

* หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ สาขางานแปรรูปอาหาร

* หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม

* หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสาขางานธุรกิจค้าปลีก โดยทำความร่วมมือกับบริษัท CP All จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

          ปี พ.ศ. 2557

– ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาการบัญชี ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557 และได้เริ่มการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2557 มีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 10 คน

– ก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง (อินทร์บุรี)

ปรัชญาวิทยาลัย (Philosophy)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี มุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน-นักศึกษา เพื่อให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพดังปรัชญาของวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพ และบัณฑิตสายเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อัตลักษณ์ (Identity)

“ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม”

ทักษะเด่น

ทักษะวิชาการและวิชาชีพ

เน้นคุณธรรม

ให้ผู้เรียนประกอบคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“แหล่งเรียนรู้ ด้านวิชาชีพ”

  • แหล่งเรียนรู้ : สถานศึกษาที่ให้ความรู้ สนับสนุน ส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
  • วิชาชีพ : มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญทุกสาขาวิชาชีพ