ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัย (Philosophy)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี มุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน-นักศึกษา เพื่อให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพดังปรัชญาของวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพ และบัณฑิตสายเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อัตลักษณ์ (Identity)

“ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม”

  • ทักษะเด่น   ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
  • เน้นคุณธรรม  ให้ผู้เรียนประกอบคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“แหล่งเรียนรู้ ด้านวิชาชีพ”

  • แหล่งเรียนรู้ : สถานศึกษาที่ให้ความรู้ สนับสนุน ส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
  • วิชาชีพ : มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญทุกสาขาวิชาชีพ