ข้อมูลหลักสูตร

ลำดับ หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
1 ปวช.62 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี
2 ปวช.62 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด
3 ปวช.62 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 ปวช.62 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
5 ปวช.62 ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์
6 ปวช.62 ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก
7 ปวช.62 คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
8 ปวช.62 คหกรรม เทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร
9 ปวช.62 อุตสาหกรรมท่องเทียว การโรงแรม การโรงแรม
10 ปวช.56 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี
11 ปวช.56 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด
12 ปวช.56 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13 ปวช.56 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
14 ปวช.56 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
15 ปวช.56 ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์
16 ปวช.56 ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
17 ปวช.56 คหกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น
18 ปวช.56 คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
19 ปวช.56 อุตสาหกรรมท่องเทียว การโรงแรม การโรงแรม
20 ปวช.51 คหกรรม คหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาแปรรูปอาหาร
21 ปวส.57 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี
22 ปวส.57 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด
23 ปวส.57 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24 ปวส.57 คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
25 ปวส.57 อุตสาหกรรมท่องเทียว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
26 ปวส.57 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
27 ทล.บ.62 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี
28 ทล.บ.57 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี
ลำดับ หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
1 ปวช.56 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี
2 ปวช.56 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด
3 ปวช.56 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 ปวช.56 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
5 ปวช.56 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
6 ปวช.56 ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์
7 ปวช.56 ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
8 ปวช.56 คหกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น
9 ปวช.56 คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
10 ปวช.56 อุตสาหกรรมท่องเทียว การโรงแรม การโรงแรม
11 ปวช.51 คหกรรม คหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาแปรรูปอาหาร
12 ปวส.57 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี
13 ปวส.57 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด
14 ปวส.57 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 ปวส.57 คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
16 ปวส.57 อุตสาหกรรมท่องเทียว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
17 ปวส.57 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
18 ทล.บ.57 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี