ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายเดชชัย  วงษ์อุบล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานปกครอง

งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

งานคลินิกเทคโนโลยี