งานปกครอง

48

นายวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์
หัวหน้างานปกครอง

51

นางอนงค์ลักษณ์ เจดีย์
ปกครองแผนก
(ส่งเสริมระเบียบวินัย ยาเสพติด)

8

นางสาวสุวารี ยิ่งนอก
ปกครองแผนก
(ส่งเสริมระเบียบวินัย ยาเสพติด)

49

นางสาวแก้วพรรษา มีใจเย็น
ปกครองแผนก
(ส่งเสริมระเบียบวินัย ยาเสพติด)

30

นางสาวชลธิชา กลิ่นหวล
ปกครองแผนก
(ส่งเสริมระเบียบวินัย ยาเสพติด)

31

นายนรินทร์ บำเพ็ญ
ปกครองแผนก
(ส่งเสริมระเบียบวินัย ยาเสพติด)

พงษ์สิทธิ์

นายพงษ์สิทธิ์ พรมดี พิริ
ปกครองแผนก
(ส่งเสริมระเบียบวินัย ยาเสพติด)

นายวรวุฒิ สีมี

นายวรวุฒิ สีมี
ปกครองแผนก
(ส่งเสริมระเบียบวินัย ยาเสพติด)

นางสาวนิรมล แก้วม่วง

นางสาวนิรมล แก้วม่วง
ปกครองแผนก
(ส่งเสริมระเบียบวินัย ยาเสพติด)

21

นางสาวสัชฌุกร เชื้อปุย
เจ้าหน้าที่งาน(ยาเสพติด)

งานปกครอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชา และหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
 3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
 4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
 7. จัดทำระเบียบนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาให้ตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
 8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานปกครอง