งานปกครอง

27

นางสาวปัณฑารีย์ วิจิตร
หัวหน้า
งานปกครอง

36

นางวันชุลี หิรัญแพทย์
ผู้ช่วย
งานปกครอง
(ส่งเสริมระเบียบวินัย)

30

นางสาวชลธิชา กลิ่นหวล
ผู้ช่วย
งานปกครอง
(ส่งเสริมระเบียบวินัย)

27

นางสาวปัณฑารีย์ วิจิตร
ผู้ช่วย
งานปกครอง
(ขับขี่ปลอดภัย)

48

นายวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์
ผู้ช่วย
งานปกครอง
(ส่งเสริมระเบียบวินัย,ยาเสพติด)

13

นายชินตะวัน บรรโล
ผู้ช่วย
งานปกครอง
(ส่งเสริมระเบียบวินัย,ยาเสพติด)

44

นายธวัชชัย สาแช
ผู้ช่วย
งานปกครอง
(ส่งเสริมระเบียบวินัย,ยาเสพติด)

31

นายนรินทร์ บำเพ็ญ
ผู้ช่วย
งานปกครอง
(ส่งเสริมระเบียบวินัย,ยาเสพติด)

34

นายวีระพันธ์ ดีเพชร
ผู้ช่วย
งานปกครอง
(ส่งเสริมระเบียบวินัย,ยาเสพติด)

32

นายปภาณ ภูจอมเพชร
ผู้ช่วย
งานปกครอง
(ส่งเสริมระเบียบวินัย,ยาเสพติด)

นภสร

นางนภสร ฉัตรกาญจนากูล
ผู้ช่วย
งานปกครอง
(ฐานวิทยาศาสตร์)

7

นายรัฐพล พรหมวงศ์
ผู้ช่วย
งานปกครอง
(ส่งเสริมระเบียบวินัย,ยาเสพติด)

21

นางสาวสัชฌุกร เชื้อปุย
เจ้าหน้าที่
งานปกครอง
(ยาเสพติด)

22

นางวรรณทณา ไล้เลิศ
เจ้าหน้าที่
งานปกครอง

งานปกครอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชา และหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
 3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
 4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
 7. จัดทำระเบียบนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาให้ตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
 8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานปกครอง