งานคลินิกเทคโนโลยี

22

นางสาวสมฤทัย ทรัพย์สม
หัวหน้า
งานคลินิกเทคโนโลยี

33

นางฐิติมา วงษ์คำ
ผู้ช่วย
งานคลินิกเทคโนโลยี

21

นางสาวสัชฌุกร เชื้อปุย
เจ้าหน้าที่
งานคลินิกเทคโนโลยี

งานคลินิกเทคโนโลยี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
  2. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ
  3. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานคลินิกเทคโนโลยี