งานคลินิกเทคโนโลยี

22

นางสาวสมฤทัย ทรัพย์สม
หัวหน้า
งานคลินิกเทคโนโลยี

นางนภสร ฉัตรกาญจนากูล
ผู้ช่วย
งานคลินิกเทคโนโลยี

23

นางสาวชรินทิพย์ มั่นสกุล
ผู้ช่วย
งานคลินิกเทคโนโลยี

33

นางฐิติมา วงษ์คำ
ผู้ช่วย
งานคลินิกเทคโนโลยี

นางพรรณภรณ์ บุญจฑิตย์
ผู้ช่วย
งานคลินิกเทคโนโลยี

16

นางสาวศรีอัมพร หลิมวานิช
ผู้ช่วย
งานคลินิกเทคโนโลยี

21

นางสาวสัชฌุกร เชื้อปุย
เจ้าหน้าที่
งานคลินิกเทคโนโลยี

งานคลินิกเทคโนโลยี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
  2. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ
  3. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานคลินิกเทคโนโลยี