งานคลินิกเทคโนโลยี

บุคลากร นางสาวสมฤทัย ทรัพย์สมหัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี นางฐิติมา วงษ์คำผู้ช่วยงานคลินิกเทคโนโลยี นางสาวสัชฌุกร เชื้อปุยเจ้าหน้าที่งานคลินิกเทคโนโลยี หน้าที่ความรับผิดชอบ งานคลินิกเทคโนโลยี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย งานคลินิกเทคโนโลยี

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

บุคลากร นางสาวสมฤทัย ทรัพย์สมหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นางนิรมล แก้วม่วงผู้ช่วยหัวหน้างาน(ฝึกอาชีพ) นางสาวพัชรีญาภรณ์ ปินตาคำผู้ช่วยหัวหน้างาน(ฝึกอาชีพ) นางสาวนฤมล สมหารวงศ์ผู้ช่วยหัวหน้างาน(คลินิกเทคโนโลยีและโครงการพิเศษ) นางสาวสัชฌุกร เชื้อปุยเจ้าหน้าที่ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ ๑๐๘ อาชีพ ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม ตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับหมายหมาย เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ อ่านรายละเอียด

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร นางสาวชลธิชา กลิ่นหวลหัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก นางสาวรัชนีย์ ทองภูผู้ช่วยหัวหน้างาน นางกันยารัตน์ ผิวผ่องผู้ช่วยหัวหน้างาน นางวรรณทณา ไล้เลิศเจ้าหน้าที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำ บัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การกระทำใบอนุญาติขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษา จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา อ่านรายละเอียด

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

บุคลากร นางเบญจทิพย์ เชษฐพันธ์หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นางสาวสุกัญญา แสงแก้วผู้ช่วยหัวหน้างาน นางพัชรินทร์ จันทร์อินทร์เจ้าหน้าที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดำเนินการ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพและจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการเพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งผู้เข้า รับการฝึกอบรม สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตาม การมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา อ่านรายละเอียด

งานปกครอง

บุคลากร นายวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์หัวหน้างานปกครอง นางอนงค์ลักษณ์ เจดีย์ปกครองแผนก(ส่งเสริมระเบียบวินัย ยาเสพติด) นางสาวสุวารี ยิ่งนอกปกครองแผนก(ส่งเสริมระเบียบวินัย ยาเสพติด) นางสาวแก้วพรรษา มีใจเย็นปกครองแผนก(ส่งเสริมระเบียบวินัย ยาเสพติด) นางสาวชลธิชา กลิ่นหวลปกครองแผนก(ส่งเสริมระเบียบวินัย ยาเสพติด) นายปภาณ ภูจอมเพชรปกครองแผนก(ส่งเสริมระเบียบวินัย ยาเสพติด) นายนรินทร์ บำเพ็ญปกครองแผนก(ส่งเสริมระเบียบวินัย ยาเสพติด) นายพงษ์สิทธิ์ พรมดี พิริปกครองแผนก(ส่งเสริมระเบียบวินัย ยาเสพติด) นายเอกชน โพธินามปกครองแผนก(ส่งเสริมระเบียบวินัย ยาเสพติด) นายวรวุฒิ สีมีปกครองแผนก(ส่งเสริมระเบียบวินัย ยาเสพติด) นางสาวนิรมล แก้วม่วงปกครองแผนก(ส่งเสริมระเบียบวินัย ยาเสพติด) นางสาวสัชฌุกร เชื้อปุยเจ้าหน้าที่งาน(ยาเสพติด) หน้าที่ความรับผิดชอบ งานปกครอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ปกครองดูแลนักเรียน อ่านรายละเอียด

งานครูที่ปรึกษา

บุคลากร นางอุศนา  ชูชัยมงคลหัวหน้างานครูที่ปรึกษา นางสาวสุกัญญา แสงแก้วผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวพัชรีญาภรณ์ ปินตาคำผู้ช่วยหัวหน้างาน นางวรรณทณา ไล้เลิศเจ้าหน้าที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา ประสางานกับครูแผนกวิชา อ่านรายละเอียด

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร นางสาวเตชินี เลิศเมืองหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นายเอกชน โพธินามผู้ช่วยหัวหน้างาน(กิจกรรมหน้าเสาธง) นางอุศนา ชูชัยมงคลผู้ช่วยหัวหน้างาน(ดนตรี) นายวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์ผู้ช่วยหัวหน้างาน(TO BE Number One) นางสาวอรพรรณ คงมั่นผู้ช่วยหัวหน้างาน(ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) นางสาวนฤมล สมหารวงศ์ผู้ช่วยหัวหน้างาน(ครูที่ปรึกษาองค์การ,สวนพฤกษศาสตร์) นายวรวุฒิ สีมีผู้ช่วยหัวหน้างาน(ลูกเสือ-เนตรนารี) นางสาวสุกัญญา แสงแก้วผู้ช่วยหัวหน้างาน(ลูกเสือ-เนตรนารี) นายณัฐพงศ์ ใยมากผู้ช่วยหัวหน้างาน(กีฬา) นางสาวชฏาพร แม้นพวกเจ้าหน้าที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์กรในเกษตรกรใน อนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนาชสุดาฯ อ่านรายละเอียด