งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

22

นางสาวสมฤทัย ทรัพย์สม
หัวหน้า
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

30

นางสาวชลธิชา กลิ่นหวล
ผู้ช่วย
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
(To Be Number One)

34

นายวีระพันธ์ ดีเพชร
ผู้ช่วย
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
(To Be Number One)

23

นางสาวชรินทิพย์ มั่นสกุล
ผู้ช่วย
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
(คลินิกเทคโนโลยี)

นางนภสร ฉัตรกาญจนากูล
ผู้ช่วย
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
(คลินิกเทคโนโลยีและโครงการพิเศษ)

นางพรรณภรณ์ บุญจฑิตย์
ผู้ช่วย
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
(หลักสูตรระยะสั้น)

33

นางฐิติมา วงษ์คำ
ผู้ช่วย
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
(หลักสูตรระยะสั้น)

16

นางสาวศรีอัมพร หลิมวานิช
ผู้ช่วย
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
(หลักสูตรระยะสั้น)

21

นางสาวสัชฌุกร เชื้อปุย
เจ้าหน้าที่
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
 2. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ ๑๐๘ อาชีพ
 4. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ
 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม ตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับหมายหมาย
 6. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
 7. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
 8. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ โดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ
 9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน