ปฏิทินการศึกษา

สัปดาห์ที่ วันเดือนปี รายการ ผู้ดำเนินกิจกรรม
7 พ.ค. 2562
 • ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
งานแนะแนว
8-10 พ.ค. 2562
 • เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่
งานกิจกรรม
13 พ.ค. 2562
 • เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
1 15 พ.ค. 2562
 • โครงการติดตามการประเมินผล To Be Number One
องค์การ
2 22 พ.ค. 2562
 • ปฐมนิเทศสมาชิกองค์การ
องค์การ
3 29 พ.ค. 2562
 • กิจกรรมลูกเสือ การปฐมนิเทศ จัดหมู่ แบ่งกอง การเปิดประชุมกอง
 • กิจกรรมชมรม(สมัครชมรมวิชาชีพ)
ผู้กำกับลูกเสือฯ ชมรมวิชาชีพ
4 5 มิ.ย. 2562
 • กิจกรรมลูกเสือ การเข้ารับการตรวจและฝึก
 • โครงการหลังคาสีเขียว เพื่อพึง "ภา" ยามยาก
ผู้กำกับลูกเสือฯ ชมรมวิชาชีพ
5 12 มิ.ย. 2562
 • ซ้อมไหว้ครู(วันพุธ)
งานกิจกรรม
13 มิ.ย. 2562
 • วันไหว้ครู(วันพฤหัสบดี)
งานกิจกรรม
6 19 มิ.ย. 2562
 • กิจกรรมลูกเสือ ระเบียบแถว, กฎและเงื่อนเชือก
 • โครงการวิทยาลัยคุณธรรม
ผู้กำกับลูกเสือฯ ชมรมวิชาชีพ
7 26 มิ.ย. 2562
 • กิจกรรมกีฬาสี
งานกิจกรรม
8 3 ก.ค. 2562
 • กิจกรรมกีฬาสี
งานกิจกรรม
9 10 ก.ค. 2562
 • กิจกรรมกีฬาสี
งานกิจกรรม
10 17 ก.ค. 2562
 • กิจกรรมกีฬาสี
งานกิจกรรม
11 24 ก.ค. 2562
 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
 • วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
งานกิจกรรม
12 31 ก.ค. 2562
 • กิจกรรมกีฬาสี
งานกิจกรรม
13 7 ส.ค. 2562
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
องค์การ
14 14 ส.ค. 2562
 • กิจกรรมกีฬาสี
องค์การ
15 21 ส.ค. 2562
 • กิจกรรมกีฬาสี
งานกิจกรรม
16 28 ส.ค. 2562
 • กิจกรรมกีฬาสี 29-30 (วันเดินขบวนพาเหรด)
งานกิจกรรม
17 4 ก.ย. 2562
 • กิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ
 • โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
องค์การ
18 11 ก.ย. 2562
 • กิจกรรมลูกเสือการอยู่ค่ายพักแรม
 • โครงการชมรมวิชาชีพ
ผู้กำกับลูกเสือฯ ชมรมวิชาชีพ
*หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาตามความเหมาะสม
Sample Description
Sample Description