ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางบัญชีพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับ ปวส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางบัญชีพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การครัวร้อน แบบที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.sivc.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2F%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.sivc.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2F%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.sivc.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2Fdoc1-17122561.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.sivc.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2Fdoc1-07122561.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.sivc.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2Fdoc1-20112561.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.sivc.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2Fdoc02-14112018.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]