ข้อมูลบุคลากร

ลำดับ ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง จำแนก จำนวน ชาย หญิง
1 นายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 1 0
2 นางทองพราว ฮวบหิน รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ 3 1 2
3 นางจิตติมา น่วมนิ่ม รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู 49 7 42
4 นายกริช เตียนพลกรัง รองผู้อำนวยการ ข้าราชการพลเรือน 2 0 2
5 นางสาวธารทิพย์ ศิริวัฒนรักษ์ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ 1 1 0
6 นายสมศักดิ์ โพธิ์วัฒ ข้าราชการครู พนักงานราชการ 3 1 2
7 นางเบญจทิพย์ เชษฐพันธ์ ข้าราชการครู ครูพิเศษ 6 3 3
8 นางสาวชรินทิพย์ มั่นสกุล ข้าราชการครู ลูกจ้างชั่วคราว 35 5 30
9 นางยุพิน บุญบันดล ข้าราชการครู รวม 100 19 81
10 นางสาวอนงค์ นาครักษ์ ข้าราชการครู
11 นางอัจฉรา เพิ่มพูลพานิช ข้าราชการครู
12 นางสายพิณ จำเดิม ข้าราชการครู
13 นางสาวลัดดาวัลย์ พันธุ์สี ข้าราชการครู
14 นางปราณี แสงไข่ ข้าราชการครู
15 นางสาววนัสนันท์ คล่องดี ข้าราชการครู
16 นางสาวชลธิชา กลิ่นหวล ข้าราชการครู
17 นางสาวปัณฑารีย์ วิจิตร ข้าราชการครู
18 นายวีระพันธ์ ดีเพชร ข้าราชการครู
19 นายสืบศักดิ์ สุ่มอิ่ม ข้าราชการครู
20 นางนภสร ฉัตรกาญจนากูล ข้าราชการครู
21 นางกุลธิดา พักธรรมนัก ข้าราชการครู
22 นางวันดี โพธิ์วัฒ ข้าราชการครู
23 นางสมพิศ ศรีคงดวง ข้าราชการครู
24 นางภานุรัตน์ อารีพันธ์ ข้าราชการครู
25 นางฐิติมา วงษ์คำ ข้าราชการครู
26 นางสาวแก้วพรรษา มีใจเย็น ข้าราชการครู
27 นางสาวธนวรรณ สอ้าง ข้าราชการครู
28 นางสาวสมฤทัย ทรัพย์สม ข้าราชการครู
29 นางสาวอัจฉรา ธูปบูชากร ข้าราชการครู
30 นางจริยา เครือสินธุ์ ข้าราชการครู
31 นางศรีฟ้า จ่างสกุล ข้าราชการครู
32 นางสาวสินีนาฏ กิตติกูล ข้าราชการครู
33 นางมกรา ทรัพย์เจริญ ข้าราชการครู
34 นางอุศนา ชูชัยมงคล ข้าราชการครู
35 นางอนงค์ลักษณ์ เจดีย์ ข้าราชการครู
36 นางสาวสุพีร์ สุริยะ ข้าราชการครู
37 นางยุพา บรรโล ข้าราชการครู
38 นางวราภรณ์ บุตตะคาม ข้าราชการครู
39 นายนรินทร์ บำเพ็ญ ข้าราชการครู
40 นายวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์ ข้าราชการครู
41 นางสาวเตชินี เลิศเมือง ข้าราชการครู
42 นางวารินทร์ธร ยิ่งศิริเกียรติ ข้าราชการครู
43 นางสาวสุภาวดี ภิรมย์รัตน์ ข้าราชการครู
44 นางเพ็ญรุ่ง วีระพงษ์ ข้าราชการครู
45 นางวันชุลี หิรัญแพทย์ ข้าราชการครู
46 นางสาวสมศรี พริ้งมงคล ข้าราชการครู
47 นางสาวสุวารี ยิ่งนอก ข้าราชการครู
48 นางสาวพรรณภรณ์ บุญจฑิตย์ ข้าราชการครู
49 นางสาวนภาพร กลิ่นน้ำหอม ข้าราชการครู
50 นายชินตะวัน บรรโล ข้าราชการครู
51 นางสาวกัลยา ชูติวัตร ข้าราชการครู
52 นางสาวกัลยา ชูติวัตร ข้าราชการครู
53 นางสาวธรากุล บุญประสพ ข้าราชการครู
54 นางเกษร เปรมทอง ข้าราชการพลเรือน
55 นางสาวขนิษฐา สุวรรณวัฒนกุล ข้าราชการพลเรือน
56 นายสุรพงศ์ งอกงาม ลูกจ้างประจำ
57 นายปภาณ ภูจอมเพชร พนักงานราชการ
58 นางสาวสายฝน แซ่จู พนักงานราชการ
59 นางสาวสุภรัตน์ ผาสุขธรรม พนักงานราชการ
60 นางสาวศรีอัมพร หลิมวานิช ครูพิเศษ
61 นางสาววนิชา วิกาเงิน ครูพิเศษ
62 นายรัฐพล พรหมวงศ์ ครูพิเศษ
63 นางกันยารัตน์ ผิวผ่อง ครูพิเศษ
64 นายแทนดิน ดอจิ ครูพิเศษ
65 นายรินซิน วังชุก ครูพิเศษ
66 นางสาวขวัญแก้ว พงษ์พยัคฆ์ ลูกจ้างชั่วคราว
67 นางสาวกาญจนาภรณ์ ละมัยกูล ลูกจ้างชั่วคราว
68 นายวิศรุต แซ่ม้า ลูกจ้างชั่วคราว
69 นางสุภาภรณ์ กัลยา ลูกจ้างชั่วคราว
70 นางสาวจารุภา ศรีนาค ลูกจ้างชั่วคราว
71 นางสาวบุณยาพร ทองอิน ลูกจ้างชั่วคราว
72 นางสุดารัตน์ ตะวันนา ลูกจ้างชั่วคราว
73 นางสาวเตือนใจ แย้มสินธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว
74 นางสาวนุชนาถ ปานน่วม ลูกจ้างชั่วคราว
75 นางพัชรีพร อ่ำจีน ลูกจ้างชั่วคราว
76 นางสาวสุจิตรา สุริยะ ลูกจ้างชั่วคราว
77 นางสาววรรณิศา สายสุ่ม ลูกจ้างชั่วคราว
78 นางสาวสุภาณี ธรรมเกษร ลูกจ้างชั่วคราว
79 นางพัชรินทร์ จันทร์อินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว
80 นางสาวสุนันทา โค้วสุวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว
81 นางจุฑารัตน์ ฟักขาว ลูกจ้างชั่วคราว
82 นางดวงฤทัย พลพุ่ม ลูกจ้างชั่วคราว
83 นางสาวขนิษฐา พงษ์บุญ ลูกจ้างชั่วคราว
84 นางสาววราภรณ์ ทรงศิลป์ ลูกจ้างชั่วคราว
85 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีแสง ลูกจ้างชั่วคราว
86 นางสาวชฎาพร แม้นพวก ลูกจ้างชั่วคราว
87 นางวรรณทณา ไล้เลิศ ลูกจ้างชั่วคราว
88 นางสาวกนกวรรณ ช่างบรรจง ลูกจ้างชั่วคราว
89 นางสาวชุติมา ดีละม้าย ลูกจ้างชั่วคราว
90 นายศุภชัย บุญนาค ลูกจ้างชั่วคราว
91 นายพยุง หุ้มไหม ลูกจ้างชั่วคราว
92 นายพิษณุ เจริญ ลูกจ้างชั่วคราว
93 นางบุญเลี้ยง เทพแถม ลูกจ้างชั่วคราว
94 นางเจริญศิริ สุจรรยา ลูกจ้างชั่วคราว
95 นางสาวนิตยา นิ่มมาศ ลูกจ้างชั่วคราว
96 นางสาวอาภรพรรณ์ กลิ่นหัวไผ่ ลูกจ้างชั่วคราว
97 นางสาวศรีวรรณ์ พิมพ์หอม ลูกจ้างชั่วคราว
98 นางสาวสัชฌุกร อินทรวิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว
99 นางสาวคัสนียา นิ่มมาศ ลูกจ้างชั่วคราว
100 นายสมพิศ เกิดเรือง ลูกจ้างชั่วคราว
ลำดับ ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง จำแนก จำนวน ชาย หญิง
1 นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 1 0
2 นางนงลักษณ์ คงศิริ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ 3 1 2
3 นายไพโรจน์ คงสุขเจริญ รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู 51 8 43
4 นางสาวทองเปลว ยอดขำ รองผู้อำนวยการ ข้าราชการพลเรือน 2 0 2
5 นางสาวธารทิพย์ ศิริวัฒนรักษ์ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ 1 1 0
6 นายสมศักดิ์ โพธิ์วัฒ ข้าราชการครู พนักงานราชการ 3 1 2
7 นายชุติพงษ์ สุวรรณประเสริฐ ข้าราชการครู ครูพิเศษ 6 3 3
8 นางเบญจทิพย์ เชษฐพันธ์ ข้าราชการครู ลูกจ้างชั่วคราว 35 5 30
9 นางสาวชรินทิพย์ มั่นสกุล ข้าราชการครู รวม 102 20 82
10 นางยุพิน บุญบันดล ข้าราชการครู
11 นางสาวอนงค์ นาครักษ์ ข้าราชการครู
12 นางอัจฉรา เพิ่มพูลพานิช ข้าราชการครู
13 นางสายพิณ จำเดิม ข้าราชการครู
14 นางสาวลัดดาวัลย์ พันธุ์สี ข้าราชการครู
15 นางปราณี แสงไข่ ข้าราชการครู
16 นางสาวศรีอัมพร หลิมวานิช ข้าราชการครู
17 นางสาววนัสนันท์ คล่องดี ข้าราชการครู
18 นางสาวชลธิชา กลิ่นหวล ข้าราชการครู
19 นางสาวปัณฑารีย์ วิจิตร ข้าราชการครู
20 นายวีระพันธ์ ดีเพชร ข้าราชการครู
21 นายสืบศักดิ์ สุ่มอิ่ม ข้าราชการครู
22 นางนภสร ฉัตรกาญจนากูล ข้าราชการครู
23 นางกุลธิดา พักธรรมนัก ข้าราชการครู
24 นางวันดี โพธิ์วัฒ ข้าราชการครู
25 นางกุหลาบ สุขปาน ข้าราชการครู
26 นางสมพิศ ศรีคงดวง ข้าราชการครู
27 นางภานุรัตน์ อารีพันธ์ ข้าราชการครู
28 นางฐิติมา วงษ์คำ ข้าราชการครู
29 นางสาวแก้วพรรษา มีใจเย็น ข้าราชการครู
30 นางสาวธนวรรณ สอ้าง ข้าราชการครู
31 นางสาวสมฤทัย ทรัพย์สม ข้าราชการครู
32 นางสาวอัจฉรา ธูปบูชากร ข้าราชการครู
33 นางจริยา เครือสินธุ์ ข้าราชการครู
34 นางศรีฟ้า จ่างสกุล ข้าราชการครู
35 นางสาวสินีนาฏ กิตติกูล ข้าราชการครู
36 นางมกรา ทรัพย์เจริญ ข้าราชการครู
37 นางอุศนา ชูชัยมงคล ข้าราชการครู
38 นางอนงค์ลักษณ์ เจดีย์ ข้าราชการครู
39 นางสาวสุพีร์ สุริยะ ข้าราชการครู
40 นางยุพา บรรโล ข้าราชการครู
41 นางวราภรณ์ บุตตะคาม ข้าราชการครู
42 นายนรินทร์ บำเพ็ญ ข้าราชการครู
43 นายวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์ ข้าราชการครู
44 นางสาวเตชินี เลิศเมือง ข้าราชการครู
45 นางสาวสุภาวดี ภิรมย์รัตน์ ข้าราชการครู
46 นางเพ็ญรุ่ง วีระพงษ์ ข้าราชการครู
47 นางวันชุลี หิรัญแพทย์ ข้าราชการครู
48 นางสาวสมศรี พริ้งมงคล ข้าราชการครู
49 นางสาวสุวารี ยิ่งนอก ข้าราชการครู
50 นางสาวพรรณภรณ์ บุญจฑิตย์ ข้าราชการครู
51 นางสาวนภาพร กลิ่นน้ำหอม ข้าราชการครู
52 นายชินตะวัน บรรโล ข้าราชการครู
53 นางสาวกัลยา ชูติวัตร ข้าราชการครู
54 นายธวัชชัย สาแช ข้าราชการครู
55 นางสาวธรากุล บุญประสพ ข้าราชการครู
56 นางเกษร เปรมทอง ข้าราชการพลเรือน
57 นางสาวขนิษฐา สุวรรณวัฒนกุล ข้าราชการพลเรือน
58 นายสุรพงศ์ งอกงาม ลูกจ้างประจำ
59 นายปภาณ ภูจอมเพชร พนักงานราชการ
60 นางสาวสายฝน แซ่จู พนักงานราชการ
61 นางสาวสุภรัตน์ ผาสุขธรรม พนักงานราชการ
62 นางสาวศรีอัมพร หลิมวานิช ครูพิเศษ
63 นางสาววรนาถ แก้วดำ ครูพิเศษ
64 นายรัฐพล พรหมวงศ์ ครูพิเศษ
65 นางกันยารัตน์ ผิวผ่อง ครูพิเศษ
66 นายแทนดิน ดอจิ ครูพิเศษ
67 นายรินซิน วังชุก ครูพิเศษ
68 นางสาวธิดารัตน์ ราชสีห์ ครูพิเศษ
69 นางสาวขวัญแก้ว พงษ์พยัคฆ์ ลูกจ้างชั่วคราว
70 นางสาวกาญจนาภรณ์ ละมัยกูล ลูกจ้างชั่วคราว
71 นายวิศรุต แซ่ม้า ลูกจ้างชั่วคราว
72 นางสุภาภรณ์ กัลยา ลูกจ้างชั่วคราว
73 นางสาวจารุภา ศรีนาค ลูกจ้างชั่วคราว
74 นางสาวบุณยาพร ทองอิน ลูกจ้างชั่วคราว
75 นางสุดารัตน์ ตะวันนา ลูกจ้างชั่วคราว
76 นางสาวเตือนใจ แย้มสินธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว
77 นางสาวนุชนาถ ปานน่วม ลูกจ้างชั่วคราว
78 นางพัชรีพร อ่ำจีน ลูกจ้างชั่วคราว
79 นางสาวสุจิตรา สุริยะ ลูกจ้างชั่วคราว
80 นางสาววรรณิศา สายสุ่ม ลูกจ้างชั่วคราว
81 นางสาวสุภาณี ธรรมเกษร ลูกจ้างชั่วคราว
82 นางพัชรินทร์ จันทร์อินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว
83 นางสาวสุนันทา โค้วสุวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว
84 นางจุฑารัตน์ ฟักขาว ลูกจ้างชั่วคราว
85 นางดวงฤทัย พลพุ่ม ลูกจ้างชั่วคราว
86 นางสาวขนิษฐา พงษ์บุญ ลูกจ้างชั่วคราว
87 นางสาววราภรณ์ ทรงศิลป์ ลูกจ้างชั่วคราว
88 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีแสง ลูกจ้างชั่วคราว
89 นางสาวชฎาพร แม้นพวก ลูกจ้างชั่วคราว
90 นางวรรณทณา ไล้เลิศ ลูกจ้างชั่วคราว
91 นางสาวกนกวรรณ ช่างบรรจง ลูกจ้างชั่วคราว
92 นางสาวชุติมา ดีละม้าย ลูกจ้างชั่วคราว
93 นายศุภชัย บุญนาค ลูกจ้างชั่วคราว
94 นายพยุง หุ้มไหม ลูกจ้างชั่วคราว
95 นายพิษณุ เจริญ ลูกจ้างชั่วคราว
96 นางบุญเลี้ยง เทพแถม ลูกจ้างชั่วคราว
97 นางเจริญศิริ สุจรรยา ลูกจ้างชั่วคราว
98 นางสาวนิตยา นิ่มมาศ ลูกจ้างชั่วคราว
99 นางสาวอาภรพรรณ์ กลิ่นหัวไผ่ ลูกจ้างชั่วคราว
100 นางสาวศรีวรรณ์ พิมพ์หอม ลูกจ้างชั่วคราว
101 นางสาวสัชฌุกร อินทรวิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว
102 นางสาวคัสนียา นิ่มมาศ ลูกจ้างชั่วคราว
103 นายสมพิศ เกิดเรือง ลูกจ้างชั่วคราว