งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวเตชินี เลิศเมือง
หัวหน้า
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

36

นางวันชุลี หิรัญแพทย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(กิจกรรมหน้าเสาธง)

นางสาวสายฝน แซ่จู

นางสาวสายฝน แซ่จู
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(กิจกรรมหน้าเสาธง)

21

นางอุศนา ชูชัยมงคล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(ดนตรี)

34

นายวีระพันธ์ ดีเพชร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(กิจกรรมชมรมและ
สถานศึกษาคุณธรรม)

37

นางสาวธนวรรณ สอ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(กิจกรรมชมรมและ
สถานศึกษาคุณธรรม)

27

นางสาวปัณฑารีย์ วิจิตร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(นักศึกษาวิชาทหารและกีฬา)

12

นางสาวอรพรรณ คงมั่น
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)

นางสาวนฤมล สมหารวงศ์

นางสาวนฤมล สมหารวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(ครูที่ปรึกษาองค์การ)

นายวรวุฒิ สีมี

นายวรวุฒิ สีมี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(ลูกเสือ-เนตรนารี)

นางสาวสุกัญญา แสงแก้ว

นางสาวสุกัญญา แสงแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(ลูกเสือ-เนตรนารี)

นางสาวชฏาพร แม้นพวก
เจ้าหน้าที่งาน

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
 2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์กรในเกษตรกรใน อนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนาชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์กรช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์กรนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์กรช่างศิลปหัตกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
 3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
 5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
 6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. สรุปการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน และเสนอโครงการรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา