งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

10

นางสาวสายฝน แซ่จู
หัวหน้า
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวเตชินี เลิศเมือง
ผู้ช่วย
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(ครูที่ปรึกษาองค์การฯ)

27

นางสาวปัณฑารีย์ วิจิตร
ผู้ช่วย
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(นักศึกษาวิชาทหารและกีฬา)

11

นางสาวสุภรัตน์ ผาสุขธรรม
ผู้ช่วย
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(ลูกเสือ-เนตรนารี)

36

นางวันชุลี หิรัญแพทย์
ผู้ช่วย
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(กิจกรรมหน้าเสาธง)

32

นายปภาณ ภูจอมเพชร
ผู้ช่วย
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(ลูกเสือ-เนตรนารี)

34

นายวีระพันธ์ ดีเพชร
ผู้ช่วย
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(กิจกรรมชมรมและสถานศึกษาคุณธรรม)

37

นางสาวธนวรรณ สอ้าง
ผู้ช่วย
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(องค์การและกิจกรรมสถานศึกษา)

7

นายรัฐพล พรหมวงศ์
ผู้ช่วย
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(องค์การและกิจกรรมสถานศึกษา)

นางสาวชฏาพร แม้นพวก
เจ้าหน้าที่
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
 2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์กรในเกษตรกรใน อนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนาชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์กรช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์กรนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์กรนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์กรช่างศิลปหัตกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
 3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
 5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
 6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. สรุปการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน และเสนอโครงการรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา