งานครูที่ปรึกษา

21

นางอุศนา  ชูชัยมงคล
หัวหน้า
งานครูที่ปรึกษา

นางสาวสุกัญญา แสงแก้ว

นางสาวสุกัญญา แสงแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวพัชรีญาภรณ์ ปินตาคำ

นางสาวพัชรีญาภรณ์ ปินตาคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางวรรณทณา ไล้เลิศ
เจ้าหน้าที่งาน

งานครูที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
  2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
  3. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
  4. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
  5. ประสางานกับครูแผนกวิชา และงานเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
  6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สุรปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟร์อมที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูและบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานครูที่ปรึกษา