งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

30

นางสาวชลธิชา กลิ่นหวล
หัวหน้า
งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก

นางสาวรัชนีย์ ทองภู

นางสาวรัชนีย์ ทองภู
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

บุคลากร

นางสาวช่อนุช บุญเจริญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์)

kanyarat

นางกันยารัตน์ ผิวผ่อง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

22

นางวรรณทณา ไล้เลิศ
เจ้าหน้าที่งาน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำ บัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การกระทำใบอนุญาติขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษา
  2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา
  4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
  5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  6. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก