แผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์

49

นางสาวแก้วพรรษา มีใจเย็น
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์

นางสาวสลักจิตร มั่นจิตร
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวชมัยพร หงษ์กลาง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวรัชนีย์ ทองภู
ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวช่อนุช บุญเจริญ
ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวธนาภรณ์ เชาว์สุวรรณ
ครูประจำหอพัก

นางสาวเตือนใจ แย้มสินธุ์
นักการภารโรง

นายพิชิต แพ่งกล่อม
นักการภารโรง

นายอนุเทพ จูเทศ
นักการภารโรง

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์