แผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์

49

นางสาวแก้วพรรษา มีใจเย็น
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์

นางสาวสลักจิตร มั่นจิตร
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวรัชนีย์ ทองภู
ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวช่อนุช บุญเจริญ
ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวธนาภรณ์ เชาว์สุวรรณ
ครูหอพักประจำแผนกวิชา

นางสาวกรกนก  ฉัตร์แหลม
ครูหอพักประจำแผนกวิชา

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์