แผนกวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

49

นางสาวแก้วพรรษา มีใจเย็น
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

39

นางสาววรรณศิกาญจน์ ทองใส
ครูประจำแผนกวิชา

นางนภสร ฉัตรกาญจนกูล
ครูประจำแผนกวิชา

7

นางสาวจารุภา ศรีนาค
ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวธนาภรณ์ เชาว์สุวรรณ
ครูประจำแผนกวิชา

5

นางสาวชุติมา ดีละม้าย
ครูประจำแผนกวิชา

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์