แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

33

นางฐิติมา วงษ์คำ
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

7

นายรัฐพล พรหมวงศ์
ครูประจำแผนกวิชา

19

นางสาววราภรณ์ ทรงศิลป์
ครูประจำแผนกวิชา

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ