แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นางสาวธรากุล บุญประสพ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นายเอกชน โพธินาม
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นายนันทพล  นนทชัย
ครูประจำแผนก

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์