แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นางสาวจันทร์แรม ด่อนดี
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญาภัทร   ทวีเดช
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

นางสาวฤทัยรัตน์ ฮกเส็ง
ครูประจำแผนก

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์