แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

46

นางวารินทร์ธร ยิ่งศิริเกียรติ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14

นางยุพา บรรโล
ครูประจำแผนกวิชา

35

นางวราภรณ์ บุตตะคาม
ครูประจำแผนกวิชา

48

นายวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

31

นายนรินทร์ บำเพ็ญ
ครูประจำแผนกวิชา

17

นางสาวสุพีร์ สุริยะ
ครูประจำแผนกวิชา

12

นางสาวอรพรรณ คงมั่น
ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวเตชินี เลิศเมือง
ครูประจำแผนกวิชา

นายวรวุฒิ สีมี

นายวรวุฒิ สีมี
ครูประจำแผนกวิชา

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ