แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

35

นางวราภรณ์ บุตตะคาม
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

46

นางวารินทร์ธร ยิ่งศิริเกียรติ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

14

นางยุพา บรรโล
ครูประจำแผนกวิชา

48

นายวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์
ครูประจำแผนกวิชา

32

นายปภาณ ภูจอมเพชร
ครูประจำแผนกวิชา

17

นางสาวสุพีร์ สุริยะ
ครูประจำแผนกวิชา

31

นายนรินทร์ บำเพ็ญ
ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวเตชินี เลิศเมือง
ครูประจำแผนกวิชา

12

นางสาวอรพรรณ คงมั่น
ครูประจำแผนกวิชา

นายวรวุฒิ สีมี

นายวรวุฒิ สีมี
ครูประจำแผนกวิชา

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ