แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

46

นางวารินทร์ธร ยิ่งศิริเกียรติ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14

นางยุพา บรรโล
ครูประจำแผนกวิชา

35

นางวราภรณ์ บุตตะคาม
ครูประจำแผนกวิชา

48

นายวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

31

นายนรินทร์ บำเพ็ญ
ครูประจำแผนกวิชา

17

นางสาวสุพีร์ สุริยะ
ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวเตชินี เลิศเมือง
ครูประจำแผนกวิชา

12

นางสาวอรพรรณ คงมั่น
ครูประจำแผนกวิชา

นายวรวุฒิ สีมี

นายวรวุฒิ สีมี
ครูประจำแผนกวิชา

32

นายปภาณ ภูจอมเพชร
ครูประจำแผนกวิชา

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ