แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14

นางยุพา บรรโล
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

46

นางวารินทร์ธร ยิ่งศิริเกียรติ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

35

นางวราภรณ์ บุตตะคาม
ครูประจำแผนกวิชา

48

นายวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์
ครูประจำแผนกวิชา

31

นายนรินทร์ บำเพ็ญ
ครูประจำแผนกวิชา

17

นางสาวสุพีร์ สุริยะ
ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวเตชินี เลิศเมือง
ครูประจำแผนกวิชา

12

นางสาวอรพรรณ คงมั่น
ครูประจำแผนกวิชา

นายวรวุฒิ สีมี

นายวรวุฒิ สีมี
ครูประจำแผนกวิชา

32

นายปภาณ ภูจอมเพชร
ครูประจำแผนกวิชา

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ