แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

35

นางวราภรณ์ บุตตะคาม
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14

นางยุพา บรรโล
ครูประจำแผนกวิชา

46

นางวารินทร์ธร ยิ่งศิริเกียรติ
ครูประจำแผนกวิชา

48

นายวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์
ครูประจำแผนกวิชา

32

นายปภาณ ภูจอมเพชร
ครูประจำแผนกวิชา

17

นางสาวสุพีร์ สุริยะ
ครูประจำแผนกวิชา

31

นายนรินทร์ บำเพ็ญ
ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวเตชินี เลิศเมือง
ครูประจำแผนกวิชา

12

นางสาวอรพรรณ คงมั่น
ครูประจำแผนกวิชา

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ