งานวัดผลและประเมินผล

50

นางสาวสุพัตรา ทิพโรจน์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายนรินทร์ บำเพ็ญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

23

นางสาวสุนันทา โค้วสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่งาน

งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและ ประเมินผล
 2. กำกับดูแลและจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
 4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการ วิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
 5. โอนผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้งานทะเบียน
 6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
 7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
 8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผล และประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 10. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานวัดผลและประเมินผล