งานสื่อการเรียนการสอน

บุคลากร นายปภาณ ภูจอมเพชรหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน นางสาวธรากุล บุญประสพผู้ช่วยหัวหน้างาน นายวรวุฒิ สีมีผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวสุภาณี ธรรมเกษรเจ้าหน้าที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา จัดทำปฎิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย งานสื่อการเรียนการสอน

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

บุคลากร นางสาวสุวารี ยิ่งนอกหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นางสาวกันยารัตน์ ผิวผ่องผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายรัฐพล พรหมวงศ์ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นางสาวนุชนาถ ปานน่วมเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หน้าที่ความรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้ จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์ จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและ มีการวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานวิทยบริการและห้องสมุด

บุคลากร นางสาวสุภาวดี ภิรมย์รัตน์หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด นางวารินทร์ธร ยิ่งศิริเกียรติผู้ช่วยหัวหน้างาน(ห้องSALC) นายนรินทร์ บำเพ็ญผู้ช่วยหัวหน้างาน(ห้องSALC) นางสาวสุภาณี ธรรมเกษรเจ้าหน้าที่(ห้องSALC) นางสาววรรัตน์ หมายเอื้อเจ้าหน้าที่งาน(ห้องสมุด) หน้าที่ความรับผิดชอบ งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานวัดผลและประเมินผล

บุคลากร นางสาวสุพัตรา ทิพโรจน์หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล นางวนัสนันท์ คล่องดีผู้ช่วยหัวหน้างาน นายพงษ์สิทธิ์ พิริผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวสุนันทา โค้วสุวรรณ์เจ้าหน้าที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้ ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและ ประเมินผล กำกับดูแลและจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการ วิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน โอนผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้งานทะเบียน จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผล และประเมินผลการเรียนตามระเบียบ ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย งานวัดผลและประเมินผล

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

บุคลากร นางสาวพันทิวา ตันประเสริฐหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นางวารินทร์ธร  ยิ่งศิริเกียรติผู้ช่วยหัวหน้างาน นายนรินทร์  บำเพ็ญผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวธนวรรณ  สอ้างผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวพัชรีญาภรณ์ ปินตาคำผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวขวัญแก้ว พงษ์พยัคฆ์เจ้าหน้าที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้ จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานะสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้สูตร ตลอดจนระเบียบจัดการศึกษา ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร อ่านรายละเอียด