งานวิทยบริการและห้องสมุด

20

นางสายพิณ จำเดิม
หัวหน้า
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวสุภาณี ธรรมเกษร
เจ้าหน้าที่งาน(ห้องSALC)

นางสาวสุนันทา โค้วสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่งาน(ห้องสมุด)

งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานวิทยบริการและห้องสมุด