งานวิทยบริการและห้องสมุด

40

นางสาวสุภาวดี ภิรมย์รัตน์
หัวหน้า
งานวิทยบริการและห้องสมุด

46

นางวารินทร์ธร ยิ่งศิริเกียรติ
ผู้ช่วย
งานวิทยบริการและห้องสมุด
(ห้องSALC)

31

นายนรินทร์ บำเพ็ญ
ผู้ช่วย
งานวิทยบริการและห้องสมุด
(ห้องSALC)

นางสาวสุภาณี ธรรมเกษร
เจ้าหน้าที่
งานวิทยบริการและห้องสมุด
(ห้องSALC)

นางสาววรรัตน์ หมายเอื้อ
เจ้าหน้าที่
งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานวิทยบริการและห้องสมุด