แผนกวิชาสามัญ

19

นางยุพิน บุญบันดล
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

นางสาวนฤมล สมหารวงศ์

นางสาวนฤมล สมหารวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

38

นางเบญจทิพย์ เชษฐพันธ์
ครูประจำแผนกวิชา

18

นางปราณี แสงไข่
ครูประจำแผนกวิชา

20

นางสายพิณ จำเดิม
ครูประจำแผนกวิชา

30

นางสาวชลธิชา กลิ่นหวล
ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวสุพัตรา ทิพโรจน์
ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวสิริกัญญา นาคชุ่ม
ครูประจำแผนกวิชา

ทิวาชัย

นายทิวาชัย  อัชนกุล
ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวอรจิรา อองดา

นางสาวอรจิรา อองดา
ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวศิริกมล มณีฉาย

นางสาวศิริกมล มณีฉาย
ครูประจำแผนกวิชา

รัชพร

นางสาวรัชพร  ปานบุญ
ครูประจำแผนกวิชา

ปอนด์

นายณัฐพงศ์  ใยมาก
ครูประจำแผนกวิชา

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์