แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

34

นายวีระพันธ์ ดีเพชร
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

38

นางเบญจทิพย์ เชษฐพันธ์
ครูประจำแผนกวิชา

23

นางสาวชรินทิพย์ มั่นสกุล
ครูประจำแผนกวิชา

19

นางยุพิน บุญบันดล
ครูประจำแผนกวิชา

20

นางสายพิณ จำเดิม
ครูประจำแผนกวิชา

18

นางปราณี แสงไข่
ครูประจำแผนกวิชา

30

นางสาวชลธิชา กลิ่นหวล
ครูประจำแผนกวิชา

วนัสนันท์ คล่องดี

นางสาววนัสนันท์ คล่องดี
ครูประจำแผนกวิชา

27

นางสาวปัณฑารีย์ วิจิตร
ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวสุพัตรา ทิพโรจน์
ครูประจำแผนกวิชา

16

นางสาวศรีอัมพร หลิมวานิช
ครูประจำแผนกวิชา

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์