แผนกวิชาการบัญชี

51

นางอนงค์ลักษณ์ เจดีย์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

29

นางศรีฟ้า จ่างสกุล
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

25

นางสาวสินีนาฏ กิตติกูล
ครูประจำแผนกวิชา

47

นางมกรา ทรัพย์เจริญ
ครูประจำแผนกวิชา

28

นางจริยา เครือสินธุ์
ครูประจำแผนกวิชา

21

นางอุศนา ชูชัยมงคล
ครูประจำแผนกวิชา

บุคลากร

ดร.อัจฉรา ธูปบูชากร
ครูประจำแผนกวิชา

22

นางสมฤทัย ทรัพย์สม
ครูประจำแผนกวิชา

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาการบัญชี