งานการเงิน

47

นางมกรา ทรัพย์เจริญ
หัวหน้างานการเงิน

50

นางสาวสุพัตรา ทิพโรจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(เงินรายได้สถานศึกษา)

22

นางสาวสมฤทัย ทรัพย์สม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(ตรวจชุดเบิกเงินต่างๆ)

นางสาวรัชนีย์ ทองภู

นางสาวรัชนีย์ ทองภู
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(เงินงบประมาณ)

นางสาวเครือวัลล์ ทับงาม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกมลลักษณ์ ทรัพย์ทวี
เจ้าหน้าที่งาน

งานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2. รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือ ประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานการเงิน