งานประชาสัมพันธ์

บุคลากร นางสาวอรพรรณ คงมั่นหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นางเบญจทิพย์ เชษฐพันธ์ผู้ช่วยหัวหน้างาน นายเอกชน โพธินามผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวสุภาณี ธรรมเกษรเจ้าหน้าที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ รวบรวม และเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆของสถานศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสายศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เป็นศูนย์ข้อมูล และบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชนและประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์ ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ อ่านรายละเอียด

งานทะเบียน

บุคลากร นางจริยา เครือสินธุ์หัวหน้างานทะเบียน นางปราณี แสงไข่ผู้ช่วยหัวหน้างาน นายพงษ์สิทธิ์ พรมดี พิริผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสุภาภรณ์ กัลยาเจ้าหน้าที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนด การขอพักการเรียน การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบ และพิจารณาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย อ่านรายละเอียด

งานอาคารสถานที่

บุคลากร นายวรวุฒิ สีมีหัวหน้างานอาคารสถานที่ นายณัฐพงศ์ ใยมากผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวสุพัตรา ทิพโรจน์ผู้ช่วยหัวหน้างาน(อาคาร1) นายชินตะวัน บรรโลผู้ช่วยหัวหน้างาน(อาคาร2) นางฐิติมา วงษ์คำผู้ช่วยหัวหน้างาน(อาคาร3) นางยุพิน บุญบันดลผู้ช่วยหัวหน้างาน(อาคาร7) นายปภาณ ภูจอมเพชรผู้ช่วยหัวหน้างาน(อาคาร8) นางอนงค์ลักษณ์ เจดีย์ผู้ช่วยหัวหน้างาน(อาคาร9) นางจุฑารัตน์ ฟักขาวเจ้าหน้าที่ นายสุรพงศ์ งอกงามคนสวน นางนวลนภา คุ้มไพรีนักการภารโรงประจำอาคาร 1 นางจีรนุช พวงดีนักการภารโรงประจำอาคาร 7 นางศรีวรรณ์ พิมพ์หอมนักการภารโรงประจำอาคาร 8 นางสาวคัสนียา นิ่มมาศนักการภารโรงประจำอาคาร 9 นายอภิเศก สิงห์ศรีธงชัยช่างซ่อมแซมทั่วไป,ระบบไฟฟ้า,ระบบประปา หน้าที่ความรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ อ่านรายละเอียด

งานพัสดุ

บุคลากร นางศรีฟ้า จ่างสกุลหัวหน้างานพัสดุ นายวรวุฒิ สีมีผู้ช่วยหัวหน้างาน นางดวงฤทัย พลพุ่มเจ้าหน้าที่งานพัสดุ นางสาวจุฑารัตน์ ศรีแสงเจ้าหน้าที่งานพัสดุ นายศุภชัย บุญนาคพนักงานขับรถ นายพิษณุ เจริญพนักงานขับรถ นายมงคลชัย บุญสร้างพนักงานขับรถ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ อ่านรายละเอียด

งานการบัญชี

บุคลากร นางสาวขนิษฐา สุวรรณวัฒนกุลหัวหน้างานการบัญชี หน้าที่ความรับผิดชอบ งานการบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย งานการบัญชี

งานการเงิน

บุคลากร นางมกรา ทรัพย์เจริญหัวหน้างานการเงิน นางสาวสุพัตรา ทิพโรจน์ผู้ช่วยหัวหน้างาน(เงินรายได้สถานศึกษา) นางสาวสมฤทัย ทรัพย์สมผู้ช่วยหัวหน้างาน(ตรวจชุดเบิกเงินต่างๆ) นางสาวรัชนีย์ ทองภูผู้ช่วยหัวหน้างาน(เงินงบประมาณ) นางสาวกมลลักษณ์ ทรัพย์ทวีเจ้าหน้าที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ งานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือ ประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อ่านรายละเอียด

งานบุคลากร

บุคลากร นางสาวสุพีร์ สุริยะหัวหน้างานบุคลากร นายพงษ์สิทธิ์ พรมดี พิริผู้ช่วยหัวหน้างาน นางจุฑารัตน์ ฟักขาวเจ้าหน้าที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้  แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อ่านรายละเอียด

งานบริหารงานทั่วไป

บุคลากร นางเกษร เปรมทองหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางกันยารัตน์ ผิวผ่องผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวรัชพร ปานบุญผู้ช่วยหัวหน้างาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ จัดทำร่างหนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร และหน่วยงานในสถานศึกษา เกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ อ่านรายละเอียด