งานบุคลากร

17

นางสาวสุพีร์ สุริยะ
หัวหน้างานบุคลากร

พงษ์สิทธิ์

นายพงษ์สิทธิ์ พรมดี พิริ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

17

นางสาวจุฑารัตน์ ศิริโรจน์
เจ้าหน้าที่งาน

งานบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

  1. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
  3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
  4. ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
  6. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
  7. การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
  8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
  9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  10. จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  11. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานบุคลากร