งานพัสดุ

29

นางศรีฟ้า จ่างสกุล
หัวหน้างานพัสดุ

นายวรวุฒิ สีมี

นายวรวุฒิ สีมี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวศิริกมล มณีฉาย

นางสาวศิริกมล มณีฉาย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

เล็ก (1)

นางสาวสุภัสสรา บ้านสร้าง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

เล็ก (1)

นางดวงฤทัย พลพุ่ม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

man

นายศุภชัย บุญนาค
พนักงานขับรถ

man

นายมงคลชัย บุญสร้าง
พนักงานขับรถ

งานพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
  2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
  3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
  6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานพัสดุ