งานอาคารสถานที่

นายวรวุฒิ สีมี

นายวรวุฒิ สีมี
หัวหน้างานอาคารสถานที่

ปอนด์

นายณัฐพงศ์ ใยมาก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

50

นางสาวสุพัตรา ทิพโรจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(อาคาร1)

13

นายชินตะวัน บรรโล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(อาคาร2)

33

นางฐิติมา วงษ์คำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(อาคาร3)

19

นางยุพิน บุญบันดล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(อาคาร7)

32

นายปภาณ ภูจอมเพชร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(อาคาร8)

51

นางอนงค์ลักษณ์ เจดีย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(อาคาร9)

17

นางจุฑารัตน์ ฟักขาว
เจ้าหน้าที่

man

นายสุรพงศ์ งอกงาม
คนสวน

woman

นางนวลนภา คุ้มไพรี
นักการภารโรงประจำอาคาร 1

woman

นางจีรนุช พวงดี
นักการภารโรงประจำอาคาร 7

woman

นางศรีวรรณ์ พิมพ์หอม
นักการภารโรงประจำอาคาร 8

woman

นางสาวคัสนียา นิ่มมาศ
นักการภารโรงประจำอาคาร 9

man

นายอภิเศก สิงห์ศรีธงชัย
ช่างซ่อมแซมทั่วไป,ระบบไฟฟ้า,ระบบประปา

งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
  2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอ ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
  4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ
  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
  9. ดูแล บำรุงและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานอาคารสถานที่