งานอาคารสถานที่

นายวรวุฒิ สีมี

นายวรวุฒิ สีมี
หัวหน้างานอาคารสถานที่

ทิวาชัย

นายทิวาชัย อัชนกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ปอนด์

นายณัฐพงศ์ ใยมาก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

50

นางสาวสุพัตรา ทิพโรจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(อาคาร1)

13

นายชินตะวัน บรรโล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(อาคาร2)

33

นางฐิติมา วงษ์คำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(อาคาร3)

19

นางยุพิน บุญบันดล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(อาคาร7)

วราภรณ์ บุตตะคาม

นางวราภรณ์ บุตตะคาม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(อาคาร8)

51

นางอนงค์ลักษณ์ เจดีย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
(อาคาร9)

17

นางสาวจุฑารัตน์ ศิริโรจน์
เจ้าหน้าที่

woman

นางนวลนภา คุ้มไพรี
นักการภารโรงประจำอาคาร 1

woman

นางสาวคัสนียา นิ่มมาศ
นักการภารโรงประจำอาคาร 2

woman

นางสาวนิตยา นิ่มมาศ
นักการภารโรงประจำอาคาร 3

woman

นางสาวจีรนุช สุบินทร
นักการภารโรงประจำอาคาร 7

woman

นางสาววันเพ็ญ หาญอาสา
นักการภารโรงประจำอาคาร 8

woman

นางศรีวรรณ์ พิมพ์หอม
นักการภารโรงประจำอาคาร 9

งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
  2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอ ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
  4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ
  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
  9. ดูแล บำรุงและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานอาคารสถานที่