งานอาคารสถานที่

17

นางสาวสุพีร์ สุริยะ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

35

นางวราภรณ์ บุตตะคาม
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
(อาคาร1)

13

นายชินตะวัน บรรโล
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
(อาคาร2)

33

นางฐิติมา วงษ์คำ
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
(อาคาร3)

34

นายวีระพันธ์ ดีเพชร
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
(อาคาร7)

25

นางสาวสินีนาฏ กิตติกูล
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
(อาคาร8)

51

นางอนงค์ลักษณ์ เจดีย์
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
(อาคาร9)

49

นางสาวแก้วพรรษา มีใจเย็น
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
(อาคารเบเกอรี่)

37

นางสาวธนวรรณ สอ้าง
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
(หอประชุม)

นางสาวสุพัตรา ทิพโรจน์
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

17

นางจุฑารัตน์ ฟักขาว
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
  2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอ ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
  4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ
  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
  9. ดูแล บำรุงและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานอาคารสถานที่