งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

บุคลากร นางสาวสายฝน แซ่จูหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ นางอนงค์ลักษณ์ เจดีย์ผู้ช่วยหัวหน้างาน(โครงการอาชีวะมินิมาร์ท) นางฐิติมา วงษ์คำผู้ช่วยหัวหน้างาน(โครงการอาชีวะเบเกอรี่) นางสาวพัชรีญาภรณ์ ปินตาคำผู้ช่วยหัวหน้างาน(โครงการผลิตภัณฑ์อาชีวะ) นางสาวธัตทพร เพ็ชด้วงผู้ช่วยหัวหน้างาน(โครงการศูนย์บ่มเพาะ,โครงการ 643’kofe) นางสาววราภรณ์ ทรงศิลป์เจ้าหน้าที่งาน(โครงการอาชีวะเบเกอรี่) นางสาวพัชราภรณ์ เครือทัตเจ้าหน้าที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์การวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ บริการ รับจ้าง อ่านรายละเอียด

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

บุคลากร นางวราภรณ์ บุตตะคามหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นางสายพิณ จำเดิมผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวสลักจิตร มั่นจิตรผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาววรรณิศา สายสุ่มเจ้าหน้าที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เอกสารการประเมินตนเอง SELF อ่านรายละเอียด

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

บุคลากร นางสาวกัลยา ชูติวัตรหัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นางสาวนฤมล สมหารวงศ์ผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวธัตทพร เพ็ชด้วงผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวพัชราภรณ์ เครือทัตเจ้าหน้าที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา อ่านรายละเอียด

งานความร่วมมือ

บุคลากร นางสาวสินีนาฏ กิตติกูลหัวหน้างานความร่วมมือ นางสาวสายฝน แซ่จูผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวนิรมล แก้วม่วงผู้ช่วยหัวหน้างาน นางพัชรีพร อ่ำจีนเจ้าหน้าที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ งานความร่วมมือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มต่างๆ ปรับปรุงข้อมูลโดย งานความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

บุคลากร นายนรินทร์ บำเพ็ญหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายปภาณ ภูจอมเพชรผู้ช่วยหัวหน้างาน นายวรวุฒิ สีมีผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวสุภาณี ธรรมเกษรเจ้าหน้าที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและเผยแพร่ สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กำกับ อ่านรายละเอียด

งานวางแผนและงบประมาณ

บุคลากร ดร.อัจฉรา ธูปบูชากรหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ นางสาวสลักจิตร มั่นจิตรผู้ช่วยหัวหน้างาน นางพัชรีพร อ่ำจีนเจ้าหน้าที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ การใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อ่านรายละเอียด