งานความร่วมมือ

25

นางสาวสินีนาฏ กิตติกูล
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวสายฝน แซ่จู

นางสาวสายฝน แซ่จู
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวนิรมล แก้วม่วง

นางสาวนิรมล แก้วม่วง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

6

นางพัชรีพร อ่ำจีน
เจ้าหน้าที่งาน

งานความร่วมมือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานความร่วมมือ