เอกสารสรุปผล การจัดการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓