ประกาศ เรื่องแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ประกาศ เรื่องขอความร่วมมืองดการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีหรือไปในสถานที่เสี่ยงโดยไม่มีเหตุจำเป็น

ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2564

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 รายชื่อตามประกาศดังแนบ