ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ) สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) 2ปี ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

รายงานการประเมินตนเอง SELF ASSESSMENT REPORT : SAR ประจำปีการศึกษา 2564

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.sivc.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F09%2F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87-2564-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]