คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ประกาศ เรื่องมาตรการและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

หนังสือราชการที่ ศธ0601-1887 เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สังกัด สอศ. พ.ศ.2565

DownloadFile

ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทโควตา(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕