ประกาศ เรื่องแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ประกาศ เรื่องขอความร่วมมืองดการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีหรือไปในสถานที่เสี่ยงโดยไม่มีเหตุจำเป็น

ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หนังสือราชการ เรื่อง คำสั่งขยายระยะเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และประกาศแนวทางการปฏิบัติสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่โรงเรียนประจำและพระภิกษุหรือสามเณรที่อยู่โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่4)

หนังสือราชการ จากศูนย์โควิดฯ จ.สิงห์บุรี 12 พ.ค. 2564 เรื่อง ให้จังหวัดซึ่งมีสถานที่กักกันตัวผู้ที่ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทุกประเภทเตรียมความพร้อม

ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี(ฉบับที่ 3)